Tekst:

Izložba Andreje Kulunčić u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Marijan Špoljar

web

Kritički osvrt Marijana Špoljara na izlož­bu “Vi ste Partiju izda­le…” za emi­si­ju Triptih (HRT)

Emisija “Triptih”, emi­ti­ra­no 05. 04. 2022. u 16:03 na HRT3

 

Koliko god uvje­to­va­na osob­nim iskus­tvi­ma i pre­ro­ga­ti­vi­ma sje­ća­nja su uvi­jek pod­vrg­nu­ta meha­niz­mi­ma druš­tve­ne regu­la­ci­je i kon­tro­le. Utoliko je nji­ho­vo pos­to­ja­nje ili nji­ho­va potis­nu­tost rezul­tat ne samo indi­vi­du­al­ne spo­sob­nos­ti arhi­vi­ra­nja ili, u slu­ča­ju veli­kih tra­uma, potre­be za amne­zi­jom kao obram­be­nom meto­dom, nego izrav­no zavi­si od nara­vi i cilje­va mani­pu­la­tiv­ne moći sistema.

Politička regu­la­ci­ja memo­ri­je može, daka­ko, ima­ti i oblik povr­šin­skog uglan­ca­va­nja ili retu­ši­ra­nja, ali je u svo­joj biti, kao način kons­tru­ira­nja i odr­ža­va­nja služ­be­ne isti­ne uvi­jek dio nepri­kos­no­ve­nog pra­va vla­da­ju­ćih da se, nor­ma­tiv­no ili samo podra­zu­mi­je­va­ju­će, odre­di pred­met i podru­čje domi­nant­nog sjećanja.

Potisnuta ili zabra­nje­na memo­ri­ja, pak, u pros­to­ru svo­je ile­gal­nos­ti pos­tup­no kop­ni sve do gra­ni­ca pos­ljed­nje­ga nosi­te­lja sje­ća­nja ili se, kao i sva­ki zabran, arte­rij­ski širi, neri­jet­ko metas­ta­zi­ra­ju­ći u osvet­nič­ki kli­maks. U oba slu­ča­ja, ono što je bila isti­na pot­pu­no išče­za­va, bilo tako da pre­la­zi u zabo­rav, bilo tako da gra­di fata­mor­ga­nu mita.

U našoj je novi­joj povi­jes­ti više tak­vih rup­tu­ra, praz­nih mjes­ta, čiji su sadr­ža­ji izbri­sa­ni ide­olo­škim, klas­nim ili drža­vo­tvor­nim krpa­ma. Svako sje­ća­nje na njih bilo je ili još uvi­jek jest pod­vrg­nu­to jav­no­me sum­nji­če­nju, stra­hu ili opre­zu da se memo­ri­jom ne ugro­zi izgra­đe­ni nara­tiv povi­jes­ti. Kako bilo, pre­vi­še je tak­vih mjes­ta a da bi isprav­lja­njem poje­di­nih povi­jes­nih neprav­di i reha­bi­li­ta­ci­jom nekih tra­uma­ti­zi­ra­nih sudi­oni­ka te povi­jes­ti uči­ni­li epo­hal­ne isko­ra­ke. Ali, bez da se sva­koj, pa i naj­ma­njoj žrtvi podig­ne spo­me­nik, tako da se oso­ba izdig­ne iz zabo­ra­va, a nje­zi­no iskus­tvo ubi­lje­ži kao kome­mo­ra­tiv­ni biljeg, ne može se osva­ri­ti pro­mje­na ne samo pre­ma našem kolek­tiv­nom iskup­lje­nju nego i pre­ma pot­vr­di osob­ne moral­ne dužnosti.

Jedno od tih zabra­nje­nih mjes­ta i potis­nu­tih sje­ća­nja sva­ka­ko se vezu­je uz Goli otok: kao loka­li­tet i pojam dugo je pos­to­jao samo na razi­ni općeg sim­bo­la ili služ­be­nog poli­tič­kog nara­ti­va o logo­ru za Informbirovce, dok su poje­di­nač­ne sud­bi­ne osta­ja­le u pros­to­ri­ma obi­telj­ske memo­ri­je da bi i one, pro­te­kom vre­me­na, pos­tup­no sla­bi­le i gubi­le se u zabo­ra­vu. Kako su se poje­di­nos­ti i osob­ne pri­če iz veće­ga, muškog logo­ra već u sedam­de­se­tim godi­na­ma poja­vi­le u jav­no­me, medij­skom i znans­tve­nom pros­to­ru, pos­to­ja­nje manje­ga logo­ra na Golom oto­ku i Svetom Grguru namje­nje­no­ga žena­ma, tre­ba­lo je tek obz­na­ni­ti. Dok su neki muški zato­če­ni­ci svo­ja svje­do­če­nja izno­si­li u novi­na­ma, u roma­ni­ma i u fil­mo­vi­ma, žen­ska su iskus­tva, usli­jed rod­nih, kul­tu­ral­nih i druš­tve­nih vri­jed­nos­ti i obi­ča­ja bila potis­nu­ta, a one same doži­vot­no stig­ma­ti­zi­ra­ne. Osjećajući taj kom­pleks pita­nja neo­bič­no važ­nim, ali na neki način i dis­tin­k­tiv­nim, izdvo­je­nim iz ukup­ne tra­umat­ske pri­če o logo­ru, Andeja Kulunčić poče­la je pri­je neko­li­ko godi­na radi­ti na pro­jek­tu Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te. Prije toga bilo je već neko­li­ko umjet­nič­kih pro­je­ka­ta koji su se bavi­li sud­bi­nom i sta­njem logo­ra koji je, kao poli­tič­ki zatvor, pos­to­jao od 1950. do 1956. godi­ne, na pri­mjer pro­jekt Goli otok – novi hrvat­ski turi­zam, Damira Čargonje ili tro­go­diš­nje site-spe­ci­fic akci­je i umjet­nič­ke i bil­l­bo­ard inter­ven­ci­je, koje je orga­ni­zi­rao Darko Bavoljak. U knji­gu koja je tim povo­di­ma tiska­na za tra­ja­nja pro­jek­ta Rijeke kao europ­skog gra­da kul­tu­re, uvr­šten je i pri­log o par­ti­ci­pa­ci­ji Andreje Kulunčić, a sada je, nakon manje izlož­be u pusko­me Povijesnom muze­ju, u riječ­ko­me Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti odr­žan izdvo­je­ni i cje­lo­vi­ti umjet­nič­ko-istra­ži­vač­ki-akti­vis­tič­ki pro­jekt. Kada kaže­mo cje­lo­vi­ti mis­li­mo, daka­ko, na sadaš­nji stu­panj nje­zi­ne reali­za­ci­je, budu­ći da se ona stal­no nado­pu­nja­va i u per­s­pek­ti­vi obu­hva­ća sve više izla­gač­kih mjes­ta, akti­vi­ra­ju­ći pri tome nove sudi­oni­ke ne samo u even­tu­al­nom pri­je­no­su sje­ća­nja nego još više u par­ti­ci­pa­tiv­no-umjet­nič­koj suradnji.

Među nizom orga­ni­zi­ra­nih i ad hoc surad­ni­ka naša se umjet­nič­ka akti­vis­t­ki­nja naj­vi­še osla­nja­la na dopri­no­se femi­nis­tič­ke antro­po­lo­gi­nje Renate Jambrešić Kirin i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nje Dubravke Stijačić, na tri glaz­be­no-ples­ne umjet­ni­ce, na kri­ti­čar­ku Irenu Bekić i rumunj­sku kus­to­si­cu Ancu Veronu Mihulet kao i na orga­ni­za­cij­sko-logis­tič­ku podr­šku udru­ga Goli otok i MAPA.

Fenomen Gologa oto­ka kao sim­bo­la komu­nis­tič­ke tor­tu­re po for­mi i sadr­ža­ju je sli­čan svim logo­ri­ma tota­li­tar­nih sis­te­ma, ali je po svom kon­tek­s­tu­al­nom odre­đe­nju jedins­tven: on je bio logor u funk­ci­ji des­ta­lji­ni­za­ci­je, a prak­ti­ci­rao je repre­siv­ne meto­de koje su bile sta­lji­nis­tič­ke u svom des­ti­li­ra­nom obli­ku. Dakako i pos­lje­di­ce za zatvo­re­ni­ke bile su pot­pu­no isto­vjet­ne oni­ma u sta­lji­nis­tič­kim gula­zi­ma. Vjerojatno je i da su mode­li degra­da­ci­je pre­pi­sa­ni iz već raz­ra­đe­nog sis­te­ma, što nije spri­je­či­lo da se poje­di­ne meto­de ovdje usa­vr­še do mons­tru­oz­ne mje­re. Za muški logor na Golom oto­ku već se dugo zna­ju osnov­ni poda­ci, pa i poje­di­nos­ti repre­siv­nog sis­te­ma koji se ondje spro­va­đao. Ženski je logor duže ostao tabu, a iska­zi svje­do­ki­nja bili su tiši i usam­lje­ni­ji, ne samo zbog manjeg bro­ja zato­če­ni­ca nego i zbog spe­ci­fič­nos­ti tra­uma koje su žene doživ­lja­va­le u per­fid­nom i samo­vik­ti­mi­zi­ra­ju­ćem sis­te­mu pro­izvod­nje i „žrtve i dže­la­ta“. Tu je pozi­ci­ju jedva mogu­će opi­sa­ti i shva­ti­ti tako da se žen­ski logor pro­ma­tra tek kao ina­či­ca muško­ga logo­ra nego ako se taj zatvor i meto­de u nje­mu pri­mi­je­nje­ne pro­ma­tra­ju kao dio spe­ci­fič­ne poli­ti­ke sla­ma­nja i dis­ci­pli­ni­ra­nja žen­sko­ga tije­la. Stoga se cije­li izlož­be­ni pro­jekt bazi­ra na femi­nis­tič­kim pos­tav­ka­ma koje poseb­no apos­tro­fi­ra i raz­ra­đu­je Renata Jambrešić Kirin. Po tome je prak­sa patri­jar­hal­nog pona­ša­nja inter­po­li­ran u golo­otoč­ki žen­ski svi­jet – a koje se naj­dojm­lji­vi­je ras­poz­na­je kroz svje­do­če­nje jed­ne od logo­ra­ši­ca – pra­vo mje­ri­lo uni­šta­va­ju­ćeg sis­te­ma: reče­ni­ca „Svi smo mi tuče­ni i svi smo tuk­li dru­ge, onaj tko je tukao jače, brže je izla­zio van“ preg­nant­no opi­su­je, ali i objaš­nja­va kako se vri­je­đa­njem, agre­si­jom i bati­nom, po mode­lu patri­jar­hal­nog druš­tva, naj­e­fi­kas­ni­je negi­ra seb­s­tvo i vlas­ti­ti fizič­ki, psi­hič­ki i moral­ni integritet.

Neuralgične teme druš­tve­ne stvar­nos­ti u sre­di­štu su zani­ma­nja Andreje Kulunčić. Posve u skla­du s nje­zi­nom umjet­nič­kom stra­te­gi­jom te se teme raz­gr­ču iznu­tra da bi se doš­lo do onih slo­je­va koji naj­bo­lje poka­zu­ju izvo­riš­ne raz­lo­ge i pra­vu pri­ro­du hege­mo­nis­tič­kih druš­tve­nih prak­si. U tome raz­gr­ta­nju umjet­ni­ca se slu­ži svim meto­da­ma i diskur­ziv­nim ele­men­ti­ma suvre­me­nih umjet­nič­kih pos­tu­pa­ka, uz redo­vi­to uklju­či­va­nje širo­ko­ga kru­ga ver­zi­ra­ne i zain­te­re­si­ra­ne jav­nos­ti, uz kori­šte­nje razve­de­ne mre­že raz­nih par­ti­ci­pa­tiv­nih prak­si te uz inten­ziv­no vlas­ti­to istra­ži­va­nje na tere­nu i u dos­tup­noj doku­men­ta­ci­ji. Riječ je, dak­le, o mul­ti­dis­ci­pli­nar­nim akci­ja­ma koje niti poči­nju s izlož­bom, a niti s njo­me zavr­ša­va­ju. Tako je i s pro­jek­tom o Golom oto­ku, odnos­no s onim dije­lom koji je evo­lu­irao do sadaš­njeg stup­nja slo­že­nog istra­ži­vač­kog i pro­jek­t­nog pro­ce­sa. Dakako da će i tre­nut­ni izlož­be­ni pos­tav doži­vje­ti pro­mje­ne, a pla­ni­ran je tako da pru­ži ne samo uvid u do sada ostva­re­no nego i da pro­izve­de novu koli­či­nu i kva­li­te­tu infor­ma­ci­ja i umjet­nič­kih rezultata.

Vrlo pojed­nos­tav­lje­noi može­mo reći da se pro­jekt Andreje Kulunčić gra­na u dva smje­ra: jedan je posve­ćen kome­mo­ri­ra­nju i kar­to­gra­fi­ra­nju neka­daš­nje otoč­ke logor­ske zbi­lje, a dru­gi dio se bavi sti­mu­li­ra­njem, spro­vo­đe­njem i orga­ni­zi­ra­njem raz­nih obli­ka umjet­nič­kih inter­ven­ci­ja na temu nasil­ne tran­sfor­ma­ci­je žen­skog tije­la i duha u situ­aci­ja­ma iznim­ne agre­si­je, tor­tu­re ili pri­sil­nih auto­des­truk­tiv­nih postupaka.

Na izlož­be­noj razi­ni riječ­ki pos­tav sadr­ži tri cje­li­ne, pros­tor­no sepa­ri­ra­ne, sadr­žaj­no dife­ren­ci­ra­ne, medij­ski i teh­no­lo­ški plu­ral­ne i inten­ci­onal­no raz­dvo­je­ne. Prvi dio je ispu­njen stan­dard­ni­jim for­ma­ma crte­ža, foto­gra­fi­je i ins­ta­la­ci­je, a memo­ri­ra, doku­men­ti­ra i kon­tem­pli­ra real­no vri­je­me logo­ra i današ­nje sta­nje na tere­nu, dru­gi dio u for­mi četve­ro­ka­nal­ne video-ins­ta­la­ci­je doku­men­ti­ra ples­no-glaz­be­nu akci­ju i zvuč­ni per­for­mans na uza­vre­lom kame­nu oto­ka, dok je tre­ći odje­ljak namje­njen za par­ti­ci­pa­tiv­ne i akti­vis­tič­ke rad­nje. Od više para­lel­nih i pro­ce­su­al­nih zbi­va­nja možda su naj­in­tri­gant­ni­je akci­je koje se odvi­ja­ju uz sudje­lo­va­nje publi­ke, a odno­se se na poje­di­nač­no ispi­si­va­nje ime­na 850 logo­ra­ši­ca i izra­da isto­ga bro­ja tera­kot­nih figurica.

Nizom izlož­bi, akci­ja, radi­oni­ca, tiska publi­ka­ci­ja, medij­skih inter­pe­ta­ci­ja i inter­ven­ci­ja­ma na golo­otoč­kim loka­li­te­ti­ma Andreja Kulunčić gra­di jed­nu vrstu sve­obu­hvat­nog jav­nog spo­me­ni­ka. Dakako, s punom svi­ješ­ću da joj cilj nije izgra­di­ti plas­tič­ki monu­ment niti namet­nu­ti ili oktro­ira­ti memo­ri­ju nego čini­ti ono što je ina­če temelj­ni raz­log nje­zi­na bav­lje­nja umjet­noš­ću – ostva­ri­va­ti druš­tve­nu promjenu.

,