Tekst:

imena, samo imena…

Anca Verona Mihuleț 

Vi-ste-Partiju-izdale.pdf web

Tekst Ance Verone Mihuleț iz dru­ge publi­ka­ci­je pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomognete”

Temeljeno na novim saz­na­nji­ma u povi­jes­ti men­ta­li­te­ta i stal­nim pro­mje­na­ma para­dig­me, pro­uča­va­nje nedav­ne proš­los­ti nije više pita­nje samo aka­dem­skih istra­ži­va­nja i filo­zof­skih pro­miš­lja­nja nego i soci­opo­li­tič­ke odgo­vor­nos­ti, koja bi se tre­ba­la gra­di­ti na rede­fi­ni­ra­noj paž­nji i ins­tru­men­ti­ma. Obnavljanje proš­los­ti nudi nove nači­ne čita­nja i pre­vo­đe­nja sus­pen­di­ra­nih doga­đa­ja, osob­nih povi­jes­ti i kon­tin­gent­nih stvarnosti.

Svaki pro­ces obno­ve zapo­či­nje s pre­poz­na­va­njem pred­me­ta koji tre­ba obno­vi­ti, a zatim se ana­li­zi­ra nje­go­vo tre­nu­tač­no sta­nje i ust­vr­đu­je repre­zen­ta­tiv­nost unu­tar odre­đe­nog kon­tek­s­ta. To nije samo psi­ho­lo­ška nego i somat­ska pro­ce­du­ra, u smis­lu da obu­hva­ća odre­đe­ne vje­šti­ne u spre­zi s vizi­jom i bla­goš­ću. Titrajući izme­đu vid­lji­vos­ti i nevid­lji­vos­ti, obno­vi­telj ili obno­vi­te­lji­ca pri­pre­ma proš­lost za nje­zi­no pred­stav­lja­nje u buduć­nos­ti. Stvaranje zna­če­nja kroz obno­vu tra­ži pro­nic­ljiv osje­ćaj za vri­je­me, pros­tor i kon­tekst, ali i spo­sob­nost da se ispo­ru­či for­ma koja je u sta­nju komu­ni­ci­ra­ti izvan kons­tru­ira­nog okvira.

Kad je Andreja Kulunčić 2019. godi­ne poče­la istra­ži­va­ti unu­tar­nje meha­niz­me i repre­siv­ni apa­rat, koji su u poza­di­ni ugnje­ta­va­nja žena na Golom oto­ku i Svetom Grguru, zapo­če­la je slo­žen pro­ces povi­jes­ne obno­ve. Kroz više razi­na umjet­nič­ke i druš­tve­ne prak­se, što uklju­ču­je teren­ski rad, surad­nju s femi­nis­tič­kom antro­po­lo­gi­njom Renatom Jambrešić Kirin i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­njom Dubravkom Stijačić, inter­v­jue sa žen­skim potom­ci­ma nekih kaž­nje­ni­ca, kao i niz umjet­nič­kih rado­va, inter­ven­ci­ja i radi­oni­ca, pre­ve­la je rad­nje i dušev­na sta­nja spe­ci­fič­na za život u zatvo­re­nič­kom logo­ru. S dru­ge stra­ne, Kulunčić je zapo­če­la surad­nju s dnev­nim novi­na­ma i inter­net­skim por­ta­li­ma kako bi pro­ši­ri­la nara­tiv oko pro­jek­ta i skre­nu­la paž­nju na žen­ske poli­tič­ke zatvo­re na Golom oto­ku i Svetom Grguru, koje su dosa­daš­nji tek­s­to­vi, nagla­ša­va­ju­ći muški zatvor, u pra­vi­lu, zanemarivali.

„Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te“ rizo­mat­ski je pro­jekt koji, s jed­ne stra­ne, želi pro­miš­lja­ti pre­obraz­bu tije­la pod­vrg­nu­tog samo­ko­lo­ni­za­ci­ji kako bi pre­ži­vje­lo u tra­uma­tič­nom oko­li­šu, a s dru­ge pred­sta­vi­ti meto­de akti­vi­ra­nja jed­ne sim­bo­lič­ne loka­ci­je kojoj nedos­ta­ju moder­ni obli­ci jav­nog priznanja.

No, pita­nje je kako se upus­ti­ti u govor o tra­umi i fizič­koj opre­si­ji? Kako pri­ka­za­ti tra­umu i bol? Štoviše, ima­mo li pra­vo pri­ka­zi­va­ti i raz­ma­tra­ti tuđu tra­umu i bol? Kad se 1986. godi­ne srp­ski pisac Danilo Kiš upoz­nao s Evom Nahir Panić i Ženi Lebl u Institutu Van Leer u Jeruzalemu, dubo­ko su ga dir­nu­le ispo­vi­jes­ti tih dvi­ju žena koje su pre­ži­vje­le zatvor na Svetom Grguru i Golom oto­ku, s tim da je Ženi Lebl bila i zatvo­re­ni­ca Gestapoa u Berlinu. Iako je posje­do­vao odgo­va­ra­ju­će kri­tič­ke ala­te i spo­sob­nost razu­mi­je­va­nja, koji bi mu omo­gu­ći­li pisa­nje o nji­ho­vim život­nim pri­ča­ma, Kiš se nije htio upu­šta­ti u taj zada­tak. Stoga je pred­lo­žio reda­te­lju Aleksandru Mandiću da nji­ho­ve ispo­vi­jes­ti pre­ne­su kroz doku­men­tar­ni film. Godine 1989., netom pri­je pada komu­niz­ma u istoč­noj Europi, otpu­to­va­li su u Izrael gdje je Danilo Kiš, impo­zan­tan poja­vom, poni­zan i pro­miš­ljen pred kame­rom, uvi­jek u bli­zi­ni svo­jih sugo­vor­ni­ca, posre­do­vao svje­do­čans­tva Eve Nahir Panić i Ženi Lebl sućut­no i paž­lji­vo. Za sni­ma­nje je iza­brao ugo­dan i zelen oko­liš, čime se istak­nu­la snaž­na pojav­nost gos­po­đa Panić i Lebl te dobi­la pro­tu­te­ža nji­ho­vim teškim pričama.

Da bi pre­ži­vje­le na Golom oto­ku i Svetom Grguru, žene su, izme­đu osta­log, tije­lom mora­le osvo­ji­ti pros­tor – tije­lo je pre­uze­lo dušu, zati­ru­ći sva­ki trag osjet­lji­vos­ti, topli­ne i, na kra­ju, žen­skos­ti. Kažnjenice su mora­le objek­ti­vi­zi­ra­ti vlas­ti­tu egzis­ten­ci­ju kako bi izdr­ža­le muče­nja i poni­že­nja. Pritom su bile pod­vrg­nu­te dvos­tru­kom vidu isklju­če­nja – onom od drža­ve, od koje se oče­ku­je zašti­ta i onom od dru­gih kaž­nje­ni­ca, od kojih se oče­ku­je pot­po­ra i soli­dar­nost – kao što su bile i dvos­tru­ko zato­če­ne – jed­nom u logo­ru, a jed­nom u vlas­ti­tom tijelu.

Tijelo potla­če­ne je leš, sape­to i isci­je­đe­no zbog pri­sil­nog rada, liše­no sno­va i nada, u vrtlo­gu nemo­guć­nos­ti i odba­ci­va­nja. Budući da nije u sta­nju raz­li­ko­va­ti ono izvanj­sko i ono unu­tar­nje, tije­lo potla­če­ne suoče­no je sa zazor­noš­ću. U ese­ju „Moći uža­sa“, Julia Kristeva ana­li­zi­ra „zazi­ra­nje od samog sebe”, koje se jav­lja „kada subjekt, umo­ran od uza­lud­nih poku­ša­ja da se pre­poz­na izvan sebe samo­ga, u sebi pro­na­đe nemo­gu­će: kada nađe da nemo­gu­će pred­stav­lja samo nje­go­vo biće, otkri­va­ju­ći da to biće jest zazor­no.”1 Lišeno dnev­no­ga tije­la, noć­no­ga tije­la, tije­la maj­ke i tije­la nje­go­va­te­lji­ce, tije­lo potla­če­ne nala­zi rav­no­te­žu tako što pos­ta­je tije­lo tla­či­te­lji­ce, što je pos­lje­di­ca gubit­ka raz­li­ke izme­đu subjek­ta i objek­ta ili izme­đu sebe i dru­go­ga, kako isti­če Kristeva. Tu zazor­nost stva­ra „ono što reme­ti iden­ti­tet, sus­tav, red. Ono što ne poštu­je gra­ni­ce, mjes­ta, pra­vi­la. Srednji put, dvo­smis­le­nost, mje­ša­vi­na…,“2 a u tu kons­te­la­ci­ju može­mo uklju­či­ti sus­tav logo­ra (u toj kate­go­ri­ji Kristeva spo­mi­nje zlo­či­ne u Auschwitzu).

Na počet­ku pro­jek­ta „Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te, Andreja Kulunčić posje­ti­la je loka­ci­je gdje su bile bara­ke za zatvo­re­ni­ce na Golom oto­ku i Svetom Grguru. Uz pomoć Renate Jambrešić Kirin i Dubravke Stijačić, umjet­ni­ca je mapi­ra­la teri­to­rij, nas­to­je­ći razu­mje­ti kako je izgle­dao sva­ki­daš­nji život zatvo­re­ni­ca; iz osta­ta­ka se ne može doča­ra­ti arhi­tek­tu­ra loka­ci­je ni ritam logo­ra, pa je rekons­truk­ci­ja živo­ta u logo­ru nemo­gu­ća. Zato je čin obno­ve i rekons­truk­ci­je živo­ta u logo­ru pos­tao kul­tur­na kons­truk­ci­ja obu­hva­će­na u for­mi šest videa, koji subli­mi­ra­ju uvje­te rada tih žena. Zajedno s Kulunčić, voka­lis­ti­ca Annette Giesrieg, sak­so­fo­nis­ti­ca Jasna Jovićević i ple­sa­či­ca Zrinka Užbinec, osmis­li­le su niz pokre­ta i zvu­ko­va koji­ma se kata­li­zi­ra­ju nape­ta tije­la pod bre­me­nom kame­nja koji su mora­la nosi­ti, kao i kri­ko­vi unu­tar zas­tra­šu­ju­ćih ritu­ala kažnjavanja.

Kroz anga­žman i sen­zi­bil­nost za nje­go­va­nje, Andreja Kulunčić nas­to­ji izo­kre­nu­ti obred kaž­nja­va­nja i opre­si­je – na lje­to 2021. godi­ne, odla­zi na Goli otok, gdje koris­te­ći sti­je­ne kao pos­to­lja, izra­đu­je seri­ju gli­ne­nih figu­ri­ca, od kojih je sva­ka posve­će­na jed­noj od žena zatvo­re­nih na oto­ku. Ta pri­vre­me­na akci­ja prvi je korak u stva­ra­nju 850 figu­ri­ca (služ­be­ni broj zatvo­re­ni­ca na Golom oto­ku i Svetom Grguru), koje Kulunčić namje­ra­va zapo­če­ti 2022. godi­ne u nizu surad­nič­kih radi­oni­ca posve­će­nih isklju­či­vo žena­ma, koje će se odr­ža­va­ti na raz­nim loka­ci­ja­ma, izme­đu osta­lih i u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci. Figurice smje­šte­ne na vre­lom kame­nju, u pog­nu­tom ili sje­de­ćem polo­ža­ju, pone­kad pois­to­vje­će­ne s kame­nom, slu­že kao pod­sjet­nik na skri­ve­ne i neis­pri­ča­ne pri­če tih oto­ka. Nikad izlo­že­ne u sku­pi­na­ma, uvi­jek samot­ne, te su figu­ri­ce simu­la­kru­mi podje­le na „unu­tar­nje i vanj­ske svje­to­ve subjek­ta” kao pos­lje­di­ce „gra­ni­ce i međe koja se s mukom odr­ža­va u svr­hu druš­tve­ne regu­la­ci­je i kon­tro­le”3.

Zgrčeni gli­ne­ni obli­ci vode u pro­miš­lja­nja o duši kaž­nje­ni­ca; pre­ma miš­lje­nju Judith Butler, koja citi­ra i Michela Foucaulta, „Učinak struk­tu­ri­ra­ju­ćeg unu­tar­njeg pros­to­ra pro­izvo­di se ozna­ča­va­njem tije­la kao vital­ne i sve­te zatvo­re­nos­ti. Duša je upra­vo ono što tije­lu nedos­ta­je; tako se tije­lo pre­do­ča­va kao ozna­ča­va­ju­ći nedos­ta­tak. Taj nedos­ta­tak koji jest tije­lo ozna­ča­va dušu kao ono što se ne može poka­za­ti.”4 Figurice pred­stav­lja­ju duše zatvo­re­ni­ca, rođe­ne u okvi­ru stva­ra­lač­kog i obno­vi­telj­skog obre­da, izvan druš­tve­nih i umjet­nič­kih nor­mi, bez­u­vjet­no pri­sut­ne dok pri­zi­va­ju kumu­lus odsut­nos­ti zajed­no s priz­na­va­njem soli­dar­nos­ti, još jed­nog uvje­ta za ops­ta­nak. U knji­zi „The Silent Escape“, Lena Constante, rumunj­ska poli­tič­ka zatvo­re­ni­ca koja je pro­ve­la dva­na­est godi­na u raz­nim zatvo­ri­ma komu­nis­tič­ke Rumunjske (1950. – 1962.), pri­sje­ća se umi­ru­ju­ćeg dje­lo­va­nja soli­dar­nos­ti: „Gotovo pro­tiv volje, poti­cao ih je jak, afek­ti­van i posve žen­ski osje­ćaj soli­dar­nos­ti. Te žene, sve te zadiv­lju­ju­će jad­ne žene u zatvo­ru, iska­zi­va­le su soli­dar­nost. Imala sam sedam godi­na da se upoz­nam s nji­ma. Da ih pro­uča­vam. Mlade i sta­re, seljan­ke, rad­ni­ce i malo­gra­đan­ke, zdra­ve i boles­ne, sve bi sta­ja­le uz one koje su odr­ža­va­le veze.”5

Za Andreju Kulunčić, pro­ces izra­de 850 figu­ri­ca s raz­li­či­tim žena­ma iz raz­nih ins­ti­tu­ci­onal­nih i neins­ti­tu­ci­onal­nih struk­tu­ra, tije­kom dužeg raz­dob­lja tra­ja­nja pro­jek­ta, ide dalje od ritu­alis­tič­ke sna­ge tak­vog samo­re­gu­li­ra­nog pris­tu­pa. U biti je to kri­tič­ka i pri­mje­re­na ges­ta koju moti­vi­ra­ju pro­tu­rječ­ne niti egzis­ten­ci­je tipič­ne za zatvo­re­nič­ke logo­re – soli­dar­nost je u kon­tra­pun­k­tu s među­sob­nom agre­si­jom, a povje­re­nje se neutra­li­zi­ra kroz mje­ša­vi­nu pod­muk­los­ti i stra­ha. Figurice uka­zu­ju na poja­vu meta­ti­je­la ili tije­la pre­ži­vje­lih, koja su u skla­du s funk­ci­jom antis­po­me­ni­ka, pri­zi­va­ju­ći tra­jan sus­tav pro­pi­ti­va­nja i ogra­ni­če­nja sebe. Antispomenik je i pred­met pro­tu­rje­čja, koji uklju­ču­je ras­tje­lov­lje­nje vid­lji­ve povi­jes­no utvr­đe­ne stvar­nos­ti i nje­zin pre­la­zak u sta­nje ranji­vos­ti, pri čemu se ne odus­ta­je od dje­lat­nog subjekta.

Na Golom oto­ku i Svetom Grguru vri­je­me se mje­ri­lo kroz uzas­top­no sizi­fov­sko pre­no­še­nje kame­nja uzbr­do i opet noše­nja niz­br­do. Kako kaže Eva Nahir Panić, veći­na žena, izo­li­ra­nih na tim oto­ci­ma, nisu ima­le sna­ge za fizič­ki rad jer nika­da nisu koris­ti­le ruke na taj način. Zato je pri­sil­ni rad zatvo­re­ni­ca bio način da se rad­no tije­lo pre­obra­zi u poli­tič­ko tije­lo, pre­vi­še iscrp­lje­no za bilo kak­vo dje­lo­va­nje i nes­po­sob­no za vrše­nje uobi­ča­je­nih rad­nji iz sva­ki­daš­njeg živo­ta. Ranjive žene tje­ra­ne su na ocr­ta­va­nje gra­ni­ca svo­jih tije­la, jer su raz­gra­ni­če­nja, druš­tve­ni sim­bo­li i struk­tur­na ili mar­gi­nal­na ljud­ska iskus­tva ono što vodi zapr­lja­nju, kao što je isti­ca­la soci­jal­na antro­po­lo­gi­nja Mary Douglas još 60-ih godi­na 20. sto­lje­ća. Moći zapr­lja­nja „koje se skri­va­ju u samoj struk­tu­ri ide­ja i koje kaž­nja­va­ju sim­bo­lič­ko raz­dva­ja­nje ono­ga što je tre­ba­lo biti sje­di­nje­no ili sje­di­nja­va­nje ono­ga što je tre­ba­lo biti raz­dvo­je­no. Iz toga pro­iz­la­zi da je prlja­nje vrsta opas­nos­ti koja nije čes­ta osim u situ­aci­ja­ma u koji­ma su gra­ni­ce struk­tu­re, koz­mič­ke ili druš­tve­ne, jas­no defi­ni­ra­ne.“6.

Privučena epis­te­mo­lo­škom silom oto­ka, Andreja Kulunčić usre­do­to­či­la je paž­nju na sti­je­ne koje su tipič­ne za to podru­čje, a odne­dav­no i na bilj­ke koje ras­tu na Golom oto­ku i Svetom Grguru. Udaljivši se od sli­ke nije­mih tije­la koja su nekad nosi­la kame­nje po skli­skim str­mi­na­ma, s pre­vi­še osjet­lji­vim ruka­ma za tak­ve tvr­de povr­ši­ne, umjet­ni­ca je bli­sko sura­đi­va­la s kće­ri­ma, unu­ka­ma i neća­ki­nja­ma poje­di­nih kaž­nje­ni­ca kako bi obi­lje­ži­la pri­sut­nost nji­ho­vih pret­ki­nja na tim oto­ci­ma. Obilježja su ostva­re­na umjet­nič­kim inter­ven­ci­ja­ma 2020. i 2021. godi­ne, kada su u kamen zaseb­no ukle­sa­ne dvi­je izja­ve, jed­na Vere Winter, a dru­ga Ženi Lebl.

Te dvi­je izja­ve – „Kamen smo nosi­le iz mora na vrh brda. Kada je hrpa na vrhu bila dovolj­no veli­ka, nosi­le bi kame­nje nazad do mora.“ i „Na tvo­joj grba­či, Sveti Grgure, poče­lo je ono kla­sič­no pita­nje „biti ili ne biti”. Ako biješ, bićeš. Ako ne biješ, bićeš bijen.“ – ispr­va su rukom ispi­sa­le nji­ho­ve potom­ki­nje, Nina Winter i Ana Lebl, a pos­li­je je nji­hov ruko­pis kle­sa­njem pre­ne­sen na kamen. Te izja­ve žele pri­da­ti zna­čaj iden­ti­te­tu sku­pi­ne žena koja povi­jes­no nije smje­la zna­či­ti ništa. Kulunčić koris­ti slo­že­nu meto­do­lo­gi­ju koja obu­hva­ća arhiv­ska istra­ži­va­nja, ana­li­zu sadr­ža­ja i umjet­nič­ko pro­pi­ti­va­nje, kako bi omo­gu­ći­la skok s poli­tič­kog na kul­tur­no tije­lo. Stijene s nat­pi­si­ma nisu poseb­no istak­nu­te; ostav­lje­ne su kao svje­do­čans­tvo unu­tar­njih svje­to­va zatvo­re­ni­ca, sti­ješ­nje­nih izme­đu slo­je­va sje­ća­nja i tje­les­ne nepos­to­ja­nos­ti. Prolaznicima to ukle­sa­no kame­nje može izgle­da­ti kao direk­t­no izraz žena koje su nekad bora­vi­le na tim oto­ci­ma, neve­za­no uz kon­kret­nu kro­no­lo­gi­ju, ali toč­no loka­li­zi­ra­no u ono­me što pos­ta­je mjes­to sjećanja.

Kad je 2020. godi­ne Andreja Kulunčić pos­ta­vi­la simu­la­krum metal­ne spo­men-plo­če na vanj­ski zid jed­nog od rijet­kih pre­os­ta­lih obje­ka­ta žen­skog zatvo­ra na Golom oto­ku, razot­kri­ven je još jedan sloj ovog pro­jek­ta. Ploča kao pred­met, zajed­no s upi­sa­nim tek­s­tom, zna­či da je to mjes­to iden­ti­fi­ci­ra­no kao loka­ci­ja od povi­jes­nog i kul­tur­nog zna­če­nja, čime se isti­če moguć­nost da se ono otvo­ri za dru­gu vrstu publi­ke i za uvje­to­va­no tuma­če­nje sim­bo­li­ke iza objek­ti­fi­ka­ci­je oto­ka, dok se uvo­di per­s­pek­ti­va „dru­go­ga”. Dvojezični tekst na plo­či glasi:

„U ovoj uva­li i na obližnjem oto­ku Sveti Grgur naizmjenično se od 1950. do 1956. godi­ne nala­zio politički logor kroz koji je prošlo više od 850 žena optuženih za pove­za­nost s Informbiroom. Žene su same mora­le izgra­di­ti sta­ze i većinu obje­ka­ta, koji su danas vid­lji­vi samo u tra­go­vi­ma. S iznim­no okrut­nim sis­te­mom kažnjavanja, u koje­mu su logorašice bile pri­si­lje­ne biti i vršiteljice tor­tu­re, logor je bio mjes­to pat­nje i poniženja. Šikaniranje optuženih žena i poli­cij­ski nad­zor nas­tav­lja­ni su i nakon izla­ska iz logora.“

„Alternating betwe­en this bay and the neig­h­bo­uring island of Sveti Grgur from 1950 to 1956 the­re was a camp for poli­ti­cal pri­so­ners thro­ugh which passed more than 850 women accu­sed of having Cominform con­nec­ti­ons. With an excep­ti­onal­ly cru­el puni­sh­ment sys­tem, in which the women inma­tes were for­ced to assu­me the role of tor­tu­rer, the camp was a pla­ce of suf­fe­ring and humi­li­ati­on. The hara­s­sment and poli­ce sur­ve­il­lan­ce of the accu­sed women con­ti­nu­ed even after they had been let out of the camp.“

Prisvajanjem ulo­ge dono­si­te­lja odlu­ke nas­pram rav­no­duš­nog poli­tič­kog reži­ma, Kulunčić ponov­no uspos­tav­lja nuž­ni pore­dak stva­ri, onaj koji je izos­tao nakon zatva­ra­nja logo­ra, goto­vo kao da pos­tav­lja­nje te plo­če – nor­ma­tiv­na i odgo­vor­na ges­ta u sva­koj demo­kra­ci­ji – daje tim pus­tim oto­ci­ma alter­na­tiv­nu egzistenciju.

U slu­ča­ju Golog oto­ka i Svetog Grgura, zapu­šta­nje žen­skih zatvor­skih logo­ra nakon pada komu­niz­ma, bez ostva­ri­va­nja ikak­ve druš­tve­ne, poli­tič­ke i kul­tur­ne odgo­vor­nos­ti, izro­di­lo je sli­ku logo­ra kao struk­tu­re moći koja se može ponav­lja­ti i obnav­lja­ti. „Logor je pra­va para­dig­ma poli­tič­kog pros­to­ra u toč­ki gdje poli­ti­ka pos­ta­je biopo­li­ti­ka, a homo sacer više se ne raz­li­ku­je od gra­đa­ni­na”7, kako kaže Agamben. Zatvorenice na Golom oto­ku i Svetom Grguru mora­le su napre­za­ti svo­je poli­tič­ko tije­lo kako bi pre­ži­vje­le – mora­le su se među­sob­no kaž­nja­va­ti i tući, tla­či­ti da izbjeg­nu tla­če­nje. I ovdje nevid­lji­va i nepri­kos­no­ve­na drža­va omo­gu­ća­va tak­ve užas­ne poja­ve. S obzi­rom na to, pos­to­ja­nje plo­če ne bi tre­ba­lo tuma­či­ti kao spo­men, čak ni kao upo­zo­re­nje; ona je ozna­či­telj pos­lje­di­ce dugo­traj­nog izvan­red­nog sta­nja. To je gle­di­šte Giorgija Agambena: „Logor je pros­tor koji se otva­ra kada izvan­red­no sta­nje pos­ta­je pra­vi­lo. U nje­mu izvan­red­no sta­nje, koje je u svo­joj biti bilo pri­vre­me­na sus­pen­zi­ja poret­ka, popri­ma per­ma­nent­ni pros­tor­ni raz­mje­štaj, koji kao takav, ipak, osta­je uvi­jek izvan nor­mal­nog poret­ka.”8 Postojanje plo­če pred­stav­lja zavr­še­tak izvan­red­nog sta­nja i poče­tak novog reži­ma zna­če­nja izvan nove politike.

Projekt „Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te“ inhe­rent­no stva­ra most izme­đu jed­nog straš­nog doga­đa­ja iz proš­los­ti i pounu­tre­nog nači­na ponov­nog ispi­si­va­nja naše nedav­ne povi­jes­ti. U zad­nje tri godi­ne, Andreja Kulunčić razot­kri­la je nor­ma­tiv­nu druš­tve­nu stvar­nost u kojoj se drža­va, logor i nosi­te­lji povi­jes­ti igra­ju skri­va­ča, a koja pre­ma­šu­je okvi­re kon­kret­nog teri­to­ri­ja, pri­tom osvi­jes­tiv­ši ne samo odnos spram teorij­skog i pros­tor­nog nara­ti­va veza­nog za Goli otok nego i opće sta­nje zabo­ra­va, karak­te­ris­tič­no za čovječanstvo.

 

* Taj izraz ponav­lja Eva Nahir Panić kada u doku­men­tar­noj seri­ji „Goli život“ govo­ri o ispi­ti­va­nji­ma isljed­ni­ka na Golom oto­ku. Serija je u Jugoslaviji emi­ti­ra­na iz sara­jev­skog stu­di­ja u ožuj­ku 1990. godine.

 

Zagreb, pro­si­nac, 2021.


  1. Kristeva, J. Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press: 1982. Str. 5. 

  2. Isto, str.10. 

  3. Butler, J. Nevolje s rodom: femi­ni­zam i subver­zi­ja iden­ti­te­ta. Zagreb: Ženska info­te­ka, 2000. 

  4. Isto, str. 136. 

  5. Constante, L. The Silent Escape. Three Thousand Days in Romanian Prisons.Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1995. Str. 159. 

  6. Douglas, M. Čisto i opas­no: ana­li­za pre­dodž­bi o nečis­tom i zabra­nje­nom. Zagreb: Algoritam, 2004. Str. 151. 

  7. Agamben, G. Zapisi o poli­ti­ci: sred­stva bez cilja. Zagreb: Politička kul­tu­ra, 2015. 

  8. Isto, str. 41. 

,