žene

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

Fotografija informativne table ženskog političkog logora u Etnografskom muzeju

Nakon što je geril­ski pos­ta­vi­la infor­ma­tiv­nu tablu na Golom oto­ku umjet­ni­ca izla­že foto­gra­fi­ju s ciljem uvo­đe­nja mar­gi­na­li­zi­ra­ne teme žen­skog povi­jes­nog stra­da­nja u institucije

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete — drugo prošireno izdanje

Publikacija i web site pro­jek­ta daju uvid u žen­sko stra­da­nje na Arhipelagu Goli

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete*

Site-spe­ci­fic pro­jekt na loka­li­te­ti­ma žen­skog poli­tič­kog zatvo­ra Goli otok i Sveti Grgur, 2019. — 2022.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

ISTE upo­zo­ra­va­ju na pri­sut­nost dis­kri­mi­na­ci­je u hrvat­skom druš­tvu te osvje­šta­va­ju važ­nost pri­hva­ća­nja različitosti.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

Rad je izla­gan u pre­ko 10 zema­lja s iden­tič­nim pro­ble­mom ste­re­oti­pi­za­ci­je manjin­skih identiteta 

 „index.žene“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt pru­ža svje­do­čans­tvo o nači­nu na koji žene per­ci­pi­ra­ju svoj polo­žaj u druš­tvu odgo­va­ra­ju­ći na pita­nje “Kako se osjećam?”

„Oblici života u suvremenoj Europi“ u Galeriji P74 u Ljubljani

Indeksacija dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi.

imena, samo imena…

Tekst Ance Verone Mihuleț iz dru­ge publi­ka­ci­je pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomognete”

Vi ste Partiju izdale – dekonstrukcija jedne amnezije

Tekst Irene Bekić iz prve publi­ka­ci­je pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomognete”

Izložba Andreje Kulunčić u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Kritički osvrt Marijana Špoljara na izlož­bu “Vi ste Partiju izda­le…” za emi­si­ju Triptih (HRT)

index.žene

Participativni pro­jekt, nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va — Split, Napulj, Beograd, Ljubljana