politika

Učimo napraviti mjesta svima

Rad nas­tao u surad­nji s indo­ne­zij­skim rad­ni­ci­ma zapos­le­ni­ma na obno­vi Umjetničkog pavi­ljo­na u Zagrebu otva­ra dija­log o suži­vo­tu i zajed­nič­koj budućnosti.

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

Fotografija informativne table ženskog političkog logora u Etnografskom muzeju

Nakon što je geril­ski pos­ta­vi­la infor­ma­tiv­nu tablu na Golom oto­ku umjet­ni­ca izla­že foto­gra­fi­ju s ciljem uvo­đe­nja mar­gi­na­li­zi­ra­ne teme žen­skog povi­jes­nog stra­da­nja u institucije

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete — drugo prošireno izdanje

Publikacija i web site pro­jek­ta daju uvid u žen­sko stra­da­nje na Arhipelagu Goli

„Oblici života u suvremenoj Europi“ u Galeriji P74 u Ljubljani

Indeksacija dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi.

Kreativne strategije: Početnica

Komplet publi­ka­ci­ja pro­jek­ta “Kreativne stra­te­gi­je: Početnica” sas­to­ji se od Pojmovnika, Karte pro­mje­na, bro­šu­re pro­jek­ta i Dir-dem plakata

Osvajanje i konstruiranje zajedničkog

Katalog samos­tal­ne izlož­be pod nazi­vom „Osvajanje i kons­tru­ira­nje zajed­nič­kog“, MUAC, Mexico City, 2013.

Kreativne strategije

Projekt kroz 3 raz­li­či­ta modu­la istra­žu­je nači­ne i utje­ca­je osob­nih i grup­nih stra­te­gi­ja i inven­ci­ja koje pri­do­no­se boljem sva­kod­nev­nom živo­tu poje­din­ca i zajednice

Bosanci van! (Radnici bez granica)

Rad upo­zo­ra­va na uvje­te živo­ta i rada gra­đe­vin­skih rad­ni­ka iz Bosne u Sloveniji

index.žene

Katalog samos­tal­ne izlož­be odr­ža­ne u Salonu Muzeja suvre­me­ne umet­nos­ti u Beogradu, lipanj 2013. 

1 FRANAK = 1 GLAS

Politička umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja koja se foku­si­ra na polo­žaj ile­ga­li­zi­ra­nih oso­ba u Švicarskoj 

Samo za Austrijance

U foku­su pro­jek­ta su latent­ne pre­dra­su­de i dis­kri­mi­na­ci­ja pre­ma stra­nim rad­ni­ci­ma i rad­ni­ca­ma u Austriji