participativni projekt

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

„Zatvorena zbilja – embrio“ u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Projekt iz 1999. godi­ne u kojoj igrači_ce na Internetu kre­ira­ju vir­tu­al­ne embrije

Izvedba izložbe: ART-ACT-BOX

Interaktivne ples­ne izved­be i izložbe

Kreativne strategije: Početnica

Komplet publi­ka­ci­ja pro­jek­ta “Kreativne stra­te­gi­je: Početnica” sas­to­ji se od Pojmovnika, Karte pro­mje­na, bro­šu­re pro­jek­ta i Dir-dem plakata

Osvajanje i konstruiranje zajedničkog

Katalog samos­tal­ne izlož­be pod nazi­vom „Osvajanje i kons­tru­ira­nje zajed­nič­kog“, MUAC, Mexico City, 2013.

index.žene

Participativni pro­jekt, nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va — Split, Napulj, Beograd, Ljubljana

Destigmatizacija

Projekt nas­tao u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma s dušev­nim boles­ti­ma i poremećajima

Kreativne strategije

Projekt kroz 3 raz­li­či­ta modu­la istra­žu­je nači­ne i utje­ca­je osob­nih i grup­nih stra­te­gi­ja i inven­ci­ja koje pri­do­no­se boljem sva­kod­nev­nom živo­tu poje­din­ca i zajednice

1 FRANAK = 1 GLAS

Politička umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja koja se foku­si­ra na polo­žaj ile­ga­li­zi­ra­nih oso­ba u Švicarskoj 

Vrapčanski jastuci

Izložba u gale­ri­ji Forum u Zagrebu 2015. godi­ne pro­ble­ma­ti­zi­ra stig­ma­ti­za­ci­ju dušev­nih bolesnika

Distributivna pravda

Projekt se bavi pita­njem pra­ved­ne ras­po­dje­le doba­ra u druš­tvu i pro­pi­tu­je osje­ćaj osob­nog udje­la u tome 

Zatvorena zbilja — embrio

Rad nas­tao 1999. zas­no­van je na inte­rak­tiv­noj igri na Internetu u kojoj igrači/ce kre­ira­ju vir­tu­al­ne embri­je – vlas­ti­te vir­tu­al­ne potom­ke, bira­ju­ći izme­đu raz­li­či­tih gene­tič­ki odre­đe­nih obilježja