medijska aproprijacija

Učimo napraviti mjesta svima

Rad nas­tao u surad­nji s indo­ne­zij­skim rad­ni­ci­ma zapos­le­ni­ma na obno­vi Umjetničkog pavi­ljo­na u Zagrebu otva­ra dija­log o suži­vo­tu i zajed­nič­koj budućnosti.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

ISTE upo­zo­ra­va­ju na pri­sut­nost dis­kri­mi­na­ci­je u hrvat­skom druš­tvu te osvje­šta­va­ju važ­nost pri­hva­ća­nja različitosti.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

Rad je izla­gan u pre­ko 10 zema­lja s iden­tič­nim pro­ble­mom ste­re­oti­pi­za­ci­je manjin­skih identiteta 

 „index.žene“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt pru­ža svje­do­čans­tvo o nači­nu na koji žene per­ci­pi­ra­ju svoj polo­žaj u druš­tvu odgo­va­ra­ju­ći na pita­nje “Kako se osjećam?”

„Oblici života u suvremenoj Europi“ u Galeriji P74 u Ljubljani

Indeksacija dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi.

index.žene

Participativni pro­jekt, nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va — Split, Napulj, Beograd, Ljubljana

Bosanci van! (Radnici bez granica)

Rad upo­zo­ra­va na uvje­te živo­ta i rada gra­đe­vin­skih rad­ni­ka iz Bosne u Sloveniji

index.žene

Katalog samos­tal­ne izlož­be odr­ža­ne u Salonu Muzeja suvre­me­ne umet­nos­ti u Beogradu, lipanj 2013. 

1 FRANAK = 1 GLAS

Politička umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja koja se foku­si­ra na polo­žaj ile­ga­li­zi­ra­nih oso­ba u Švicarskoj 

Samo za Austrijance

U foku­su pro­jek­ta su latent­ne pre­dra­su­de i dis­kri­mi­na­ci­ja pre­ma stra­nim rad­ni­ci­ma i rad­ni­ca­ma u Austriji

Nama: 1908 zaposlenika, 15 robnih kuća

Centralna tema rada je netran­s­pa­rent­na pre­tvor­ba i pos­lje­dič­na sud­bi­na rad­ni­ca i radnika