duševne bolesti

„Destigmatizacija“ u Likovnom salonu u Celju

Predsavljena su dva dije­la pro­jek­ta nas­ta­li u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče s foku­som na druš­tve­nu dis­kri­mi­na­ci­ju oso­ba koje bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

Umjetnost iz sjene

Tekst Antuna Maračića iz kata­lo­ga izlož­be “Vrapčanski jas­tu­ci” odr­ža­noj u Galeriji Forum u Zagrebu

„Destigmatizacija“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt nas­tao u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma koji bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

Destigmatizacija

Projekt nas­tao u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma s dušev­nim boles­ti­ma i poremećajima

Vrapčanski jastuci

Katalog izlož­be „Vrapčanski jas­tu­ci“ pos­tav­lje­ne kao gale­rij­ska rekons­truk­ci­ju pro­ce­sa izra­de jas­tu­ka u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče. Galerija Forum, Zagreb, 2015.

Vrapčanski jastuci

Izložba u gale­ri­ji Forum u Zagrebu 2015. godi­ne pro­ble­ma­ti­zi­ra stig­ma­ti­za­ci­ju dušev­nih bolesnika