Publikacija:

Vrapčanski jastuci

Vrapcanski-jastuci.pdf web

Katalog izlož­be „Vrapčanski jas­tu­ci“ pos­tav­lje­ne kao gale­rij­ska rekons­truk­ci­ju pro­ce­sa izra­de jas­tu­ka u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče. Galerija Forum, Zagreb, 2015.

Jastuke su izra­di­li paci­jen­ti i paci­jen­ti­ce u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče unu­tar isto­ime­nog pro­jek­ta tije­kom 2013. godi­ne. Promoviranje jas­tu­ka kroz medij­sku kam­pa­nju i par­ti­ci­pa­ci­ja zain­te­re­si­ra­nih oso­ba putem Facebooka, poten­ci­rao je dija­log o tabu­izi­ra­noj temi psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce, nje­zi­nih pacijenata_ica i dušev­nim bolestima.

Autori pro­jek­ta su Andreja Kulunčić (vizu­al­na umjet­ni­ca), Dubravka Stijačić (defek­to­lo­gi­nja-soci­jal­na peda­go­gi­nja i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nja, Psihijatrijska bol­ni­ca Vrapče), Vlatka Prstačić (vodi­te­lji­ca kre­ativ­nih radi­oni­ca u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče), Kuna zla­ti­ca (dizaj­ner­ski tim Ana Kunej i Zlatka Salopek). Koautori jas­tu­ka bili su paci­jen­ti i paci­jen­ti­ce Psihijatrijske bol­ni­ce Vrapče.

 

Tekstovi u kata­lo­gu izlož­be Antun Maračić Irena Bekić, dizajn Kuna zla­ti­ca. Izdavač gale­ri­ja Forum, Zagreb.

,