Publikacija:

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete — drugo prošireno izdanje

Vi-ste-Partiju-izdale.pdf web

Publikacija i web site pro­jek­ta daju uvid u žen­sko stra­da­nje na Arhipelagu Goli

Drugo dopu­nje­no izda­nje publi­ka­ci­je o žen­skom poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Svetom Grguru “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te” objav­lje­no je u pro­sin­cu 2021. godi­ne. Osim tek­s­to­va antro­po­lo­gi­nje i femi­nis­tič­ke teore­ti­čar­ke Renate Jambrešić Kirin i kus­to­si­ca Irene Bekić iz pret­hod­nog izda­nja, obu­hva­ća i tekst kus­to­si­ce i povi­jes­ni­čar­ke umjet­nos­ti Ance Verone Mihuleț. Tekst Jambrešić Kirin pru­ža širu sli­ku o žen­skom stra­da­nju na Golom oto­ku, struk­tu­ri zato­če­ni­ca, meha­niz­mi­ma kaž­nja­va­nja, o ide­olo­škoj indok­tri­na­ci­ji i moral­noj korup­ci­ji kao nači­ni­ma „pre­od­go­ja uz druš­tve­no koris­tan rad“, Bekić opi­su­je teorij­ska upo­ri­šta i slo­že­ne seg­men­te pro­jek­ta, a tekst Mihulet daje novi pogled na umjet­nič­ka i teorij­ska upo­ri­šta pro­jek­ta. Također, publi­ka­ci­ja uklju­ču­je nove dije­lo­ve pro­jek­ta, akci­je i crte­že Andreje Kulunčić, te svje­do­čans­tva i biogra­fi­je biv­ših logo­ra­ši­ca, i popis jugos­la­ven­skih poli­tič­kih zatvo­re­ni­ca. Dizajnerica publi­ka­ci­je je Negra Nigoević, a suiz­da­va­či publi­ka­ci­je su udru­ga MAPAZaklada Friedrich Ebert. Zagreb, 2021.

 

Postojanje žen­skog poli­tič­kog logo­ra na oto­ci­ma  Sveti Grgur i Goli otok (Radilište V) u koji­ma je, naiz­mje­nič­no, u raz­dob­lju od 1950. do 1956. bilo zatvo­re­no oko 860 žena optu­že­nih za pove­za­nost s Informbiroom, u jav­nos­ti je sla­bo poz­na­ta činje­ni­ca. Čak i struč­ne i znans­tve­ne ras­pra­ve o Golom oto­ku tema­ti­zi­ra­ju goto­vo isklju­či­vo muški logor. Publikacija i web site pro­jek­ta daju uvid u žen­sko stra­da­nje na Arhipelagu Goli i dugo­roč­ni­ji pris­tup pri­kup­lje­nim materijalima.

Publikacija je finan­ci­ra­na sred­stvi­ma Zaklade “Kultura nova” i nas­ta­la uz pot­po­ru Zaklade Friedrich Ebert ure­da za jugo­is­toč­nu Europu.

, ,