Publikacija:

Osvajanje i konstruiranje zajedničkog

Mexico-MUAC.pdf web

Katalog samos­tal­ne izlož­be pod nazi­vom „Osvajanje i kons­tru­ira­nje zajed­nič­kog“, MUAC, Mexico City, 2013.

Projekt istra­žu­je samo­or­ga­ni­zi­ra­nje sva­kod­ne­vi­ce u depri­vi­le­gi­ra­nim zajed­ni­ca­ma na rub­nim dije­lo­vi­ma Mexico Cityja. Katalog pra­ti razvoj­ne seg­men­te pro­jek­ta od 2011. do 2013. godine.

 

Zajednice uklju­če­ne u pro­jekt bile su Asamblea Comunitaria Miravalle (jed­na od naj­si­ro­maš­ni­jih mla­dih zajed­ni­ca na rubu gra­da), Calpulli Tecalco A.C., Milpa Alta (autoh­to­na indi­jan­ska zajed­ni­ca na rubu gra­da), Centro de Reflexión y Acción Laboral – Cereal (gru­pa jezu­ita koji dje­lu­ju pre­ma nače­li­ma teolo­gi­je oslo­bo­đe­nja), Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, Cananea (siro­maš­na zajed­ni­ca na rubu gra­da sa 40 godi­na iskus­tva u samoorganiziranju).

Umjetnička pro­duk­ci­ja bila je pos­tav­lje­na, i tije­kom tra­ja­nja izlož­be kroz broj­ne aktiv­nos­ti razvi­ja­na u surad­nji s uklju­če­nim zajed­ni­ca­ma u Museo Universitario da Arte Contemporaneo (MUAC, Mexico City), od stu­de­nog 2013. do  velja­če 2014. Tekstove u kata­lo­gu su napi­sa­li kus­to­si izlož­be Amanda de la Garza, Alejandra Labastida, Ignacio Pla, dizajn kata­lo­ga Andrea Bernal. Izdavač MUAC, Mexico City.

,