Publikacija:

index.žene

women-index.pdf

Katalog samos­tal­ne izlož­be odr­ža­ne u Salonu Muzeja suvre­me­ne umet­nos­ti u Beogradu, lipanj 2013. 

Katalog samos­tal­ne izlož­be vizu­al­ne umjet­ni­ce Andreje Kulunčić pod nazi­vom „index.žene“ odra­že­noj u Salon u MSUB od trav­nja do lip­nja 2013. godi­ne. kata­log je publi­ci­ran tije­kom tra­ja­nja izlož­be te s toga sadr­ži foto­gra­fi­je pos­ta­va rado­va (u Salonu i jav­nim pros­to­ri­ma gra­da) i diskur­ziv­ne dije­lo­ve izlož­be (radi­oni­ce i disku­si­je) na temu polo­ža­ja žene u suvre­me­nom društvu.

Tekst je napi­sao kus­tos izlož­be Zoran Erić, dizajn publi­ka­ci­je Monika Lang. Izdavač Muzej savre­me­ne umet­nos­ti Beograd, 2013.

 

, , ,