Publikacija:

Improvizirani događaji

Improvizirani-dogadjaji.pdf

Umjetnička knji­ga crte­ži­ma i tek­s­tom pra­ti izlož­bu vizu­al­ne, ples­ne, ins­tru­men­tal­ne i vokal­ne izved­be u Muzeju suvre­me­ne umjetnosti

Umjetnička knji­ga „Improvizirani doga­đa­ji“ nas­ta­la je kao dio izlož­be izved­be u vizu­al­noj, ples­noj, ins­tru­men­tal­noj i vokal­noj inte­rak­ci­ji četi­ri­ju auto­ri­ca, Andreja Kulunčić [vizu­al­na umjet­ni­ca], Zrinka Užbinec [ples­na umjet­ni­ca i kore­ograf­ki­nja], Jasna Jovićević [sak­so­fo­nis­t­ki­nja i skla­da­te­lji­ca] i Annette Giesriegl [voka­lis­ti­ca]. Izložba je bila izve­de­na 14. i 16. rujan 2019. u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagrebu

 

Crteži Andreje Kulunčić i tekst Irene Bekić pra­te tijek per­for­man­sa izve­de­nog u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu. Publikacije je naprav­lje­na u seri­ji od 20 koma­da. Izdavač je udru­ga MAPA, Zagreb, 2019.

 

Projekt i publi­ka­ci­ja su podr­ža­ni od Zaklade Kultura nova, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Zagreba, i‑Portunus pro­gra­ma Kreativne Evrope i Austrijskog kul­tur­nog foruma.