Publikacija:

ART-ACT-BOX

ART-ACT-BOX.pdf

Publikacija pro­jek­ta pri­bli­ža­va subver­ziv­nu kri­tič­ku umjet­nič­ku prak­su putem meto­da i mate­ri­ja­la koje su umjet­ni­ci koris­ti­li za akti­vi­ra­nje publi­ke i kri­ti­ku sus­ta­va tije­kom 60-tih i 70-tih godina

Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti i MAPA, Zagreb, 2019.

 

Publikacija inte­rak­tiv­nog ples­nog pro­jek­ta „ART-ACT-BOX“, u izved­bi ple­sa­či­ca Zrinke Užbinec, Ana Kreitmeyer, Maje KalafatićMar Medine u raz­dob­lju od 2016. do 2019., dono­si mate­ri­ja­le na osno­vu kojih su izved­be nas­ta­le (mate­ri­ja­le i meto­de avan­gard­nih umjet­ni­ka i umjet­ni­ca), doku­men­ta­ci­ju 30 izve­de­nih per­for­man­sa tije­kom 3 godi­ne (Zagreb, Barcelona, Novi Sad, Slovenj Gradec, Čakovec, Šibenk, Pazin, Jelkovec, Susedgrad, Vukovar, Bedekovčina, Split, Rijeka, Poreč, Sisak), te zavr­š­nu izlož­bu pro­jek­ta u MSU Zagreb.

Autorica kon­cep­ta i izlož­be je vizu­al­na umjet­ni­ca Andreja Kulunčić, auto­ri­ca ples­ne kore­ogra­fi­je je ple­sa­či­ca suvre­me­nog ple­sa Zrinka Užbinec.

 

Tekstove u publi­ka­ci­ji napi­sa­le su Tihana PucIrena Bekić, vizu­al­no obli­ko­va­nje Dejan Dragosavac – Ruta. Izdavači su MAPA i Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti iz Zagreba. Ova publi­ka­ci­ja je tiska­na uz finan­cij­sku podr­šku Zaklade “Kultura nova”, Grada Zagreba i Ministarstva kul­tu­re RH.