Projekt:

Zatvorena zbilja — embrio

web

Rad nas­tao 1999. zas­no­van je na inte­rak­tiv­noj igri na Internetu u kojoj igrači/ce kre­ira­ju vir­tu­al­ne embri­je – vlas­ti­te vir­tu­al­ne potom­ke, bira­ju­ći izme­đu raz­li­či­tih gene­tič­ki odre­đe­nih obilježja

Multidisciplinarni umjet­nič­ki pro­jekt, 1999. – 2000.

Autori/ce: Andreja Kulunčić (vizu­al­na umjet­ni­ca, vodi­te­lji­ca i kon­cept pro­jek­ta) / Trudy Lane (dizaj­ne­ri­ca) / Gabrijela Sabol (soci­olo­gi­nja) / Matija Pužar (pro­gra­mer) / Ivo Martinović (foto­graf)

Nastali embri­ji su izlo­že­ni u ‘gale­ri­ji embri­ja’, a svi poda­ci se pohra­nju­ju u bazu poda­ta­ka, http://embryo.inet.hr/gallery

Drugi dio rada sas­to­ji se u kom­pa­ra­ci­ji druš­tva vir­tu­al­nih lju­di stvo­re­nih od posje­ti­te­lja, sa sta­nov­ni­ci­ma ‘stvar­nog’ suvre­me­nog društva.

 

Projekt je 1999. godi­ne isto­vre­me­no izlo­žen u gale­ri­ji Miroslav Kraljević u Zagrebu i na Međunarodnom fes­ti­va­lu videa i medij­ske umjet­nos­ti VIPER u Švicarskoj, što je posje­ti­te­lji­ma obje izlož­be omo­gu­ći­lo da kre­ira­ju vir­tu­al­ne embri­je s nepoz­na­tim igra­čem (part­ne­rom) s dru­ge strane.

Tijekom prvih šest mje­se­ci tra­ja­nja pro­jek­ta orga­ni­zi­ra­ne su pre­zen­ta­ci­je i ras­pra­ve na temu klo­ni­ra­nja i genet­skog inže­nje­rin­ga u Centru za žen­ske stu­di­je u Zagrebu, na Filozofskom fakul­te­tu u Zagre­bu, u klu­bu Palach u Rijeci, na Prirodoslovnom mate­ma­tič­kom fakul­te­tu u Zagrebu, u gale­ri­ji Otok u Dubrovniku i na Mirovnim stu­di­ji­ma u Zagrebu.

Nakon šest mje­se­ci rezul­ta­ti pro­jek­ta pre­zen­ti­ra­ni su na izlož­bi u gale­ri­ji Miroslav Kraljević (od 11. do 21. trav­nja 2000). Rad je nas­tav­ljen na veče­ri­ma raz­go­vo­ra i pre­da­va­nja o pri­mje­ni genet­skog inže­njer­stva na lju­de. Namjera je bila rasvi­je­tli­ti pro­blem s više aspek­ta uz pomoć struč­nja­ka s raz­li­či­tih podru­čja zna­nos­ti. Na disku­si­ja­ma “za i pro­tiv” struč­nja­ci koji ima­ju pozi­ti­van stav pre­ma pro­mje­ni genet­skog inže­njer­stva suče­lja­va­li su se s oni­ma koji su uka­zi­va­li na mogu­će pro­ble­me u nje­go­vu razvo­ju. Pozvani su svi zain­te­re­si­ra­ni za sudje­lo­va­nje u raz­go­vo­ru iza pre­da­va­nja, kao i u izno­še­nju svo­jih raz­miš­lja­nja, sta­vo­va putem mailing lis­te, video zapi­sa, na diskusijama …

Izložba pro­jek­ta u gale­ri­ji pos­tav­lje­na je kao aktiv­ni rad­ni pros­tor u kojem su pre­zen­ti­ra­ni mate­ri­ja­li nas­ta­li u pro­jek­tu — sta­tis­ti­ke, knji­ge, video snim­ke pre­da­va­nja i ras­pra­va, CD-ROM i Internet stra­ni­ca – bili dos­tup­ni posje­ti­te­lji­ma radi istraživanja.

Projekt je sudje­lo­vao na pre­ko 20 raz­li­či­tih izlož­bi i fes­ti­va­la širom svi­je­ta, među zna­čaj­ni­ji­ma su Bijenale mla­dih u Rimu, Festival Mediaterra u Ateni, Festival Medijske umjet­nos­ti u Osnabruku (Njemačka), Festival FILE u Sao Paolu, na izlož­bi Ambijenta u Sarajevu, na izlož­bi u Brewery Project u Los Angelesu, izlož­bi Double Life u Beču, izlož­bi Ispričati pri­ču u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu, na Trijenalu Indije  …

, , ,