Projekt:

Samo za Austrijance

U foku­su pro­jek­ta su latent­ne pre­dra­su­de i dis­kri­mi­na­ci­ja pre­ma stra­nim rad­ni­ci­ma i rad­ni­ca­ma u Austriji

Novinski ogla­si, pla­ka­ti, poštan­ski letci
Festival regi­je gor­nje Austrije, 2005

 

Kvalitetnim, dobro dizaj­ni­ra­nim ogla­si­ma za posao nude se “infe­ri­or­ni” pos­lo­vi samo Austrijancima i Austrijankama, uklju­ču­ju­ći sve res­trik­ci­je i nedos­tat­ke koji­ma se obič­no susre­ću migran­ti i migran­ti­ce. Oglasi su bili pos­tav­lje­ni na mjes­ta na koji­ma se ogla­ša­va­ju poslovi.

 

 

“Ovim pro­jek­tom želim potak­nu­ti svi­jest o tihom pri­hva­ća­nju dis­kri­mi­na­tiv­nog pogle­da na stra­ne rad­ni­ke i rad­ni­ce od stra­ne oso­ba koje bi se možda pos­ta­vi­le dru­ga­či­je kada bi bile stav­lje­ne u kon­kret­nu situ­aci­ju da pro­mis­le opće pri­hva­će­ni pogled.

 

Migranti i migran­ti­ce su čes­to viđe­ni kao lju­di dru­go­ga reda. Poslovi koji im se nude, kao i uvje­ti rada, na žalost su adek­vat­ni per­cep­ci­ji koju lju­di ima­ju o njima.

 

Ideja pro­jek­ta je ponu­di­ti pos­lo­ve putem ogla­sa samo Austrijancima s vrsta­ma pos­la i uvje­ti­ma rada koje oni ne pri­hva­ća­ju za sebe, ali vide kao odgo­va­ra­ju­će za one dru­ge (ne-Austrijance).” A. Kulunčić (izja­va o radu za kata­log izložbe)

 

Tijekom tra­ja­nja pro­jek­ta objav­lje­na tele­fon­ska lini­ja u ogla­si­ma bila je aktiv­na. Socijalna rad­ni­ca je pri­ma­la pozi­ve i pos­tav­lja­la zain­te­re­si­ra­ni­ma pret­hod­no dogo­vo­re­na pita­nja. Pozivi su bili raz­li­či­ti, od pozi­tiv­nih koji su pret­pos­ta­vi­li da se radi o kam­pa­nji za pra­va stra­nih rad­ni­ka i rad­ni­ca, do povri­je­đe­nih oso­ba koje su sma­tra­le da se tak­vi pos­lo­ve ne smi­ju nudi­ti Austrijancima/kama.

 

Realizacija pro­jek­ta:
Autorica: Andreja Kulunčić / Dizajn: Ruta/ Organizator: Festival regi­ja & Martin Fritz (direk­tor) / Asistencija: Wolfgang Schmutz i Ivo Martinović

, , , , ,