Projekt:

Nama: 1908 zaposlenika, 15 robnih kuća

Centralna tema rada je netran­s­pa­rent­na pre­tvor­ba i pos­lje­dič­na sud­bi­na rad­ni­ca i radnika

in-situ pro­jekt, Zagreb, lipanj 2000.

Rad Nama: 1908 zapos­le­ni­ka, 15 rob­nih kuća je rek­lam­na simu­la­ci­ja koja uklju­ču­je pla­ka­te s por­tre­ti­ma rad­ni­ca smje­šte­nim u city lig­ht bok­so­vi­ma na frek­vent­nim jav­nim mjes­ti­ma u Zagrebu.

U sre­di­štu rada je „NAMA“ (dola­zi od NArodni MAgazin)  – naj­ja­či lanac rob­nih kuća, sim­bol soci­ja­lis­tič­kog bla­gos­ta­nja, koji u tran­zi­cij­skim uvje­ti­ma pos­ta­je neren­ta­bi­lan i pro­pa­da. U tre­nut­ku kada 2000. godi­ne umjet­ni­ca razvi­ja rad, poli­ce u rob­nim kuća­ma su praz­ne, a sud­bi­na 1908 zaposlenika/ca koje rade sva­kod­nev­no bez pla­će kraj praz­nih poli­ca je neizvjesna.

Između tri posve raz­li­či­te ide­je s koji­ma je Andreja želje­la „poja­ča­ti glas“ rad­ni­ca u jav­nos­ti, sin­di­ka­lis­ti­ce NAME su se odlu­či­le na pri­jed­log s pla­ka­ti­ma u citylig­ht bok­so­vi­ma sma­tra­ju­ći da time dobi­va­ju naj­ve­ću vid­lji­vost. Plakati s Naminom rad­ni­com u pre­poz­nat­lji­voj rad­noj uni­for­mi i tek­s­tom „NAMA: 1908 rad­ni­ka, 15 rob­nih kuća“ pos­tav­lje­ni su na cen­tral­nim grad­skim lokacijama.

Zaposlenica na pla­ka­tu sim­bo­li­zi­ra indi­vi­du­al­ne i kolek­tiv­ne nesre­će koje pra­te tran­zi­ci­ju u hrvat­skom gospodarstvu.

Tri dana nakon pos­tav­lja­nja pla­ka­ta pokre­nu­la se lavi­na napi­sa u novi­na­ma s pita­njem tko je i s kak­vim ciljem pos­ta­vio pla­ka­te zna­ju­ći da su poli­ce i dalje praz­ne a radnice/ci neisplaćeni.

Egzistencijalna neiz­vjes­nost rad­ni­ca time je dodat­no dove­de­na u fokus jav­nos­ti kao i pita­nje netran­s­pa­rent­nih pri­va­ti­za­ci­ja. Posredstvom medi­ja ponov­no se pokre­nuo jav­ni dija­log koji je dje­lom dopri­njeo konač­nom isho­du: ste­čaj s pre­us­tro­jem, radnici/e nisu bili otpu­šte­ni, pla­će su ispla­će­ne, rob­ne kuće su nas­ta­vi­le raditi.

 

Realizacija pro­jek­ta:
Rad je pro­du­ci­ran za izlož­bu “Što, kako i za koga”, kus­to­si­ce Ana Dević i Nataše Ilić. / Autorica: Andreja Kulunčić / Radnice NAME: Branka Stanić, Biserka Kanenarić i Barbara Kovačević. / Dizajn pla­ka­ta Dejan Dragosavac-Ruta /  Fotografija Mare Milin / Stajling Robert Sever /  Šminka Saša Joković / Foto-doku­men­ta­ci­ja pro­jek­ta Mare MilinIvo Martinović /  Produkcija WHW, Zagreb.

 

, , , ,