Projekt:

Kreativne strategije

web

Projekt kroz 3 raz­li­či­ta modu­la istra­žu­je nači­ne i utje­ca­je osob­nih i grup­nih stra­te­gi­ja i inven­ci­ja koje pri­do­no­se boljem sva­kod­nev­nom živo­tu poje­din­ca i zajednice

Multidisciplinarni istraživački umjetnički projekt, 2010. – 2016.

U pro­jek­tu Kreativne stra­te­gi­je, Andreja Kulunčić istra­žu­je nači­ne i utje­ca­je sna­la­že­nja, osob­nih i grup­nih stra­te­gi­ja i inven­ci­ja koje pri­do­no­se boljem sva­kod­nev­nom živo­tu poje­din­ca i zajed­ni­ce zbog čes­to nedos­tat­nih ili neo­d­go­va­ra­ju­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih meha­ni­za­ma. Modularna struk­tu­ra pro­jek­ta podra­zu­mi­je­va pre­ple­ta­nje teorij­sko-istra­ži­vač­ko­ga, umjet­nič­ko-prak­tič­nog i kri­tič­ko-reflek­siv­no­ga modu­la, a umjet­nič­ka pro­duk­ci­ja uklju­ču­je raz­li­či­te meto­do­lo­gi­je i medije.

EXHIBITION "SOUTH BY SOUTHEAST" OSAGE GALLERY, HONG KONG, 2015 Curated by Anca Verona Mihulet and Patrick D. Flores

Cilj pro­jek­ta je razvi­ti plat­for­mu za razu­mi­je­va­nje, raz­mje­nu i stva­ra­nje novih kre­ativ­nih stra­te­gi­ja kao odgo­vo­ra na kon­kret­ne druš­tve­ne situ­aci­je i sta­nja, kao i nji­ho­vo akti­vi­ra­nje u stvar­nom druš­tve­nom tkivu.

Umjetnička pro­duk­ci­ja pro­jek­ta orga­ni­zi­ra­na je po modu­li­ma. Svaki modul ima svoj spe­ci­fič­ni način pri­la­ska temi i kroz prak­tič­ni pro­ces se unu­tar sva­kog modu­la razvi­ja­ju raz­li­či­te meto­do­lo­gi­je kao i nači­ni ana­li­ze rezul­ta­ta. Moduli su kom­ple­men­tar­ni, čine­ći cje­li­nu pro­jek­ta, ali funk­ci­oni­ra­ju i samos­tal­no (izlož­ba, knji­ga, teorij­ska ras­pra­va, web site itd.), ili u kom­bi­na­ci­ji s jed­nim ili neko­li­ko dru­gih modu­la pro­jek­ta isto­vre­me­no. Izložbe, pre­zen­ta­ci­je i ana­li­ze modu­la teku uspo­re­do s nji­ho­vim nastajanjem.

 

Tri glav­na modu­la pro­jek­ta su:

Prvi modul: Otkloni sva­kod­ne­vi­ce (2011.)
Drugi modul: Osvajanje i kons­tru­ira­nje zajed­nič­kog (2013. – 2014.)
Treći modul: Početnica zajed­nič­kog dje­lo­va­nja (2014. – 2016.)

YouTube kanal pro­jek­ta>

, , ,