Projekt:

index.žene

women-index.pdf

Participativni pro­jekt, nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va — Split, Napulj, Beograd, Ljubljana

inte­rak­tiv­ni projekt

 

U inte­rak­tiv­nom pro­jek­tu index.žene  Andreja Kulunčić pokre­će pro­ces osvje­šta­va­nja žena vlas­ti­te pozi­ci­je u svom pri­vat­nom i pos­lov­nom okru­že­nju. Žene su, putem pla­ka­ta smje­šte­nih na frek­vent­nim jav­nim mjes­ti­ma u gra­du, pozva­ne da za vri­je­me tra­ja­nja izlož­be na bes­plat­nom tele­fon­skom bro­ju osta­ve poru­ku osje­ća­ju li se zado­volj­ne, dis­kri­mi­ni­ra­ne ili  zlos­tav­lja­nje.

Audio pla­kat, radio B92>

Rezultati tele­fon­skih pozi­va pri­ka­zu­ju se na dis­ple­ju pos­tav­lje­nom na nekom uoč­lji­vom pun­k­tu. Za vri­je­me tra­ja­nja akci­je, u gale­ri­ji se orga­ni­zi­ra­ju disku­si­je koji­ma se tema sagle­da­va s teorij­skog aspekta.

 

 

Koristeći for­mu bil­bo­ar­da s pozi­vom na sudje­lo­va­nje, Andreja Kulunčić koris­ti sli­kov­nu reto­ri­ku medij­skih kam­pa­nja i mod­ne rek­la­me. Međutim, jasan i opće­pri­hva­ćen diskurs nago­va­ra­nja ispu­nja­va novim sadr­ža­jem sa suprot­nim etič­kim prin­ci­pom: adre­san­ti­ca poru­ke nije tre­ti­ra­na kao objekt koji se tre­ba uklo­pi­ti u odre­đe­nu (komer­ci­jal­nu) ponu­du već joj se nudi moguć­nost akti­vi­ra­nja u smis­lu osvje­šta­va­nja indi­vi­du­al­ne pozi­ci­je pre­poz­na­te kroz odre­đe­ne mode­le pona­ša­nja koji­ma je izložena.

 

Projekt je dosad uspješ­no izve­den u SPLITU (2007.) //  NAPULJU (2012.) // BEOGRADU (2013.) //  LJUBLJANI (2014.)

 

 

Realizacija pro­jek­ta:

Ljubljana: Model Katja Mohar Bastar / Fotografija Nada Žgank / Dizajn Neja Englesberger, Saša Kerkoš // U okvi­ru samos­tal­ne izlož­be „index.žene”, kus­to­si­ca Mara Vujić // Produkcija Društvo Mesto žensk, Ljubljana, 2014.

 

Beograd: Model Dobrila Joksimović  / Fotografija i dizajn Studio Orange // U okvi­ru samos­tal­ne izlož­be „index.žene“, kus­tos Zoran Erić // Produkcija Muzej savre­me­ne umet­nos­ti, Beograd, 2013.

 

Napulj: Model Claudia Carbone / Dizajn Luca Mauloni // U okvi­ru samos­tal­ne izlož­be „Are you opti­mis­tic abo­ut the Future?“, kus­to­si Radmila Iva Janković, Adriana Rispoli, Eugenio Viola // Produkcija Muzej MADRE, Napulj, 2011.

 

Split: Dizajn Jurana Puljić // U okvi­ru grup­ne izlož­be „Žena na ras­križ­ju ide­olo­gi­ja“, kus­to­si­ca Ana Peraica // Produkcija HULU, Split, 2007.

 

 

, , ,