Projekt:

Distributivna pravda

DJ-catalogue-documenta11.pdf DJ-Newsletter_no_1.pdf

Projekt se bavi pita­njem pra­ved­ne ras­po­dje­le doba­ra u druš­tvu i pro­pi­tu­je osje­ćaj osob­nog udje­la u tome 

mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni pro­jekt, 2001. — 2005. 

 

Projekt je nas­tao kao plat­for­ma zajed­nič­kog stva­ra­nja novog zna­nja sa surad­nič­kim timom i publi­kom. Projekt se kroz mul­ti­dis­ci­pli­nar­nu surad­nju izgra­dio kao baza za par­ti­ci­pa­ci­ju publi­ke. Tijekom dje­lo­va­nja pro­jek­ta (2001. – 2005.) Internet plat­for­ma pre­ve­de­na je na 6 jezi­ka, među koji­ma i korej­ski i tur­ski, i time omo­gu­ći­la rav­no­prav­no nado­pu­nja­va­nje rada u raz­li­či­tim druš­tve­no-poli­tič­kim kontekstima.

Autorica: Andreja Kulunčić. Suautori/ce: Gabrijela Sabol (soci­olo­gi­nja), Ivo Martinović (foto­graf), Neven Petrović (filo­zof), Trudy Lane (dizaj­ne­ri­ca), Dejan Janković (dizaj­ner), Matija Pužar (pro­gra­mer), Momo Kuzmanović (ured­nik). Suradnik: Tomislav Janović (filo­zof). Produkcija udru­ga MAPA. 

 

 

Rad je bio pos­tav­ljen u obli­ku inte­rak­tiv­ne pros­tor­ne ins­ta­la­ci­je u kojoj su posjetitelji/ce izlož­be sli­je­de­ći toč­ke u pros­to­ru na raz­li­či­te nači­ne sudje­lo­va­ti u „gra­đe­nju pra­ved­nog druš­tva“. Prostor ins­ta­la­ci­je ujed­no je pros­tor za disku­si­ju, pre­da­va­nja, raz­go­vo­re i raz­mje­ne miš­lje­nja. To je mjes­to stva­ra­nja zna­nja, labo­ra­to­rij koji se mije­nja aku­mu­li­ra­ju­ći podat­ke kroz tra­ja­nje pro­jek­ta pro­vo­đe­nog u raz­li­či­tim gra­do­vi­ma i zem­lja­ma. Sve je bilo dos­tup­no on-line. Mobilni ele­men­ti za izlož­be­ni pros­tor osmis­li­li su Siniša Ilić (arhi­tekt), Ivo Martinović i Andreja Kulunčić.

Posjetitelj/ca je pozvan da odi­gra raču­nal­ne igre u koji­ma sam ras­po­re­đu­je mate­ri­jal­na i nema­te­ri­jal­na dobra gra­de­ći druš­tvo „po vlas­ti­toj savjes­ti“ odnos­no da iza­be­re model druš­tva za koji mis­li da je pra­ve­dan. Pritom, kao rezul­tat iga­ra, zado­bi­va odre­đe­ni „druš­tve­ni“ pro­fil i tekst s osnov­nim teorij­skim pos­tav­ka­ma druš­tva kojem je prik­lo­njen. Posjetitelj/ica unu­tar rada ispu­nja­va anket­ni upit­nik, može sudje­lo­va­ti u disku­si­ja­ma, dati inter­v­ju, pre­gle­da­va­ti dos­tup­ne sažet­ke raz­li­či­tih teori­ja o druš­tvu, sta­tis­ti­ke rezul­ta­ta iga­ra, miš­lje­nja dru­gih sudi­oni­ka igre, snim­ke raz­go­vo­ra s lju­di­ma iz raz­li­či­tih zema­lja koji odgo­va­ra­ju na ista pita­nja o pra­ved­noj ras­po­dje­li unu­tar druš­tva i vlas­ti­tim sta­vo­vi­ma o tome, pre­gle­da­ti popi­se lite­ra­tu­re i izlo­že­ne knji­ge te čita­ti onli­ne i ofli­ne bil­ten koji je nas­tao kao sas­tav­ni dio pro­jek­ta (3 izdanja).

Cilj pro­jek­ta bio je “subjek­tiv­nu” i “objek­tiv­nu” per­s­pek­ti­vu doves­ti u kore­la­ci­ju, pro­bu­di­ti kri­tič­ku svi­jest o vlas­ti­tim moral­nim pre­dodž­ba­ma pra­ved­nos­ti, i to uz pomoć empi­rij­skih poda­ta­ka, iskus­tva vir­tu­al­ne real­nos­ti, i teorij­skih pro­miš­lja­nja. Realizacijom pro­jek­ta sudi­oni­ci su mije­nja­li svo­je pro­miš­lja­nje o (ne)mogućnosti stva­ra­nja pra­ved­nog druš­tva, i ujed­no utje­ca­li na dalj­nji tijek projekta. 

 

Kako je pro­jekt bio izla­gan na vrlo raz­li­či­tim među­na­rod­nim izlož­ba­ma, kao što su Documenta 11 u Kasselu, 6. Istambulskog bije­na­le, u Witney Muzeju Američke umjet­nos­ti, te gale­ri­ja­ma i muze­ji­ma u raz­nim zem­lja­ma, uspeo je akti­vi­ra­ti oko 20.000 posjetitelja/ica i stvo­ri­ti širok pre­gled i kom­pa­ra­ci­ju tadaš­njeg raz­miš­lja­nja o pra­ved­noj dis­tri­bu­ci­ji te pos­ta­ti živa plat­for­ma za disku­si­je i zajed­nič­ka pro­miš­lja­nja s raz­li­či­tih pozicija.

 

Projekt „Distributivna prav­da“ izla­gan je na slje­de­ćim skup­nim izlož­ba­ma: Big Torino 2002 (Torino, Italija, 2002.), Documenta11 (Kassel, Njemačka, 2002.), Plus ultra (Kunstraum Innsbruck, Austrija, 2002.), The American Effect (Whitney Museum of American Art, New York, US, 2003.), 8. Istanbulski bien­na­le (Istanbul, Turska, 2003.), 4. tri­je­na­la suvre­me­ne slo­ven­ske umjet­nos­ti-U3 (Moderna gale­ri­ja Ljubljana, Slovenija, 2003.), A New Past (Marronnier Art Centre, Seoul, Južna Koreja, 2004.), Positive Critical Imagination (Edinburgh Sculpture Workshop, UK, 2008.), The Creators of Owners (gale­ri­ja Off Limits, Madrid, Španjolska, 2008.), Zbirke u pokre­tu (prvi stal­ni pos­tav MSU, Zagreb, 2010.); i na slje­de­ćim samos­tal­nim izlož­ba­ma u Artspace Visual Art Centre, (Sydney, Australija, 2002.), Galerija pro­ši­re­nih medi­ja (HDLU, Zagreb, 2003.), Muzej MADRE (Napulj, Italija, 2011.).

, , , ,