Projekt:

Destigmatizacija

Vrapcanski-jastuci.pdf

Projekt nas­tao u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma s dušev­nim boles­ti­ma i poremećajima

Sastoji od tri seg­men­ta: video ins­ta­la­ci­ja De-stig­ma (2010.) i U kru­gu (2012.) te od akci­je i inter­ven­ci­je u jav­nom pros­to­ru Vrapčanski jas­tu­ci (2013. – 2015.)

1. O SHIZOFRENIJI  (De-stigma)
Video instalacija, 2010.

Rad je nas­tao u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče u surad­nji s prof. Dubravkom Stijačić (defek­to­lo­gi­nja, soci­jal­na peda­go­gi­nja i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nja)  i oso­ba­ma s dijag­no­zom kro­nič­ne dušev­ne boles­ti shi­zo­fre­ni­je (koje su nakon izla­ska iz Psihijatrijske bol­ni­ce Vrapče pro­la­zi­le kroz raz­li­či­te obli­ke stig­me dušev­nih boles­ti i nje­zi­nih pos­lje­di­ca). Rad se isto­vre­me­no gra­di u dva smjera.

Osvještava i pro­vo­ci­ra jav­nost u smis­lu mije­nja­nja per­cep­ci­je oso­ba s dušev­nim obo­lje­nji­ma, odnos­no razu­mi­je­va­nja da feno­men dušev­ne boles­ti nije izvan druš­tva, da su lju­di s dušev­nim pore­me­ća­ji­ma dio druš­tva i da im tre­ba pru­ži­ti moguć­nost da pro­na­đu vlas­ti­tu pozi­ci­ju u njemu.

Drugi je seg­ment usmje­ren na osna­ži­va­nje oso­ba s dušev­nim obo­lje­nji­ma kako bi sami pos­ta­li akte­ri pro­ce­sa des­tig­ma­ti­za­ci­je. Pri tom se žele pro­na­ći nači­ni na koje oni sami mogu pro­go­vo­ri­ti o pro­ble­mi­ma, mogu­ćim rje­še­nji­ma i gre­ška­ma koje druš­tvo na svjes­noj ili nes­vjes­noj razi­ni čini pre­ma njima.

Realizacija pro­jek­ta:
Darko Krakar (kame­ra), Ivan Mihoci (zvuk), Maida Srabović (mon­ta­ža), Vedran Metelko (foto­gra­fi­ja), Dejan Dragosavac – Ruta (dizajn). Produkcija: Kontejner | Biro suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se, 2010.

 

2. U KRUGU
Video instalacija, 2012.

Projekt je reali­zi­ran u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče u Zagrebu u surad­nji s oso­ba­ma kod kojih je dijag­nos­ti­ci­ran težak depre­siv­ni pore­me­ćajprof. Dubravkom Stijačić.

 

Sudjelujući u grup­noj tera­pi­ji za paci­jen­ti­ce s teškim obli­kom depre­siv­nog pore­me­ća­ja koja je pro­vo­đe­na u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci, umjet­ni­ca je tokom šest mje­se­ci istra­ži­va­la pro­blem men­tal­nog pore­me­ća­ja sa rod­nog sta­no­vi­šta. Prema poda­ci­ma Svjetske zdrav­s­tve­ne orga­ni­za­ci­je, pro­cje­nju­je se da će depre­si­ja pos­ta­ti jedan od naj­ras­pros­tra­nje­ni­jih zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma, i da će zauze­ti dru­go mjes­to na lis­ti naj­češ­ćih uzroč­ni­ka smr­ti. Žene su dvos­tru­ko pod­lož­ni­je dubo­koj depre­si­ji nego muškar­ci. Projekt se sas­to­ji od video-zapi­sa snim­lje­nog tije­kom psi­ho­te­ra­pi­je s paci­jen­ti­ca­ma, kao i inter­v­jua sa struč­nja­ki­nja­ma. Oslanjajući se na svo­ja iskus­tva paci­jen­ti­ce govo­re o uzro­ci­ma, simp­to­mi­ma i pos­lje­di­ca­ma obo­lje­nja, kao i tret­ma­ni­ma kroz koje prolaze.

 

Posjetiteljice i posje­ti­oci su pozva­ni da se sje­de­ći u pros­to­ru ins­ta­la­ci­je pri­klju­če terapiji.

 

Realizacija pro­jek­ta: Hrvoje Ramadža (Kamera), Igor Kožić & Hrvoslava Brkušić (mon­ta­ža). Produkcija: Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb, 2012.

 

 

3. VRAPČANSKI JASTUCI
Akcije i intervencije u javnom prostoru

Jastuke su izra­di­li paci­jen­ti i paci­jen­ti­ce u bol­ni­ci Vrapče ne bi li potak­nu­li dija­log o pro­ble­mu stig­ma­ti­za­ci­je dušev­nih bolesnika.

Promoviranje jas­tu­ka kroz medij­sku kam­pa­nju jav­ni je govor o tabu­izi­ra­noj temi psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce, nje­zi­nih paci­je­na­ta i paci­jen­ti­ca i dušev­nim bolestima.

 

Projekt je nas­tao u surad­nji s Dubravkom Stijačić, Vlatkom Prstačić (vodi­te­lji­ca kre­ativ­nih radi­oni­ca) i dizaj­ner­skim timom Kunom zla­ti­com (Zlatka Salopek i Ana Kunej).

Dva su vida sudje­lo­va­nja jav­nos­ti. Mogli su jas­tuk „pozva­ti“ pre­ko web stra­ni­ce pro­jek­ta http://www.vrapci.org/, i poni­je­ti ga u ured, ško­lu, na puto­va­nje, tulu­me, sas­tan­ke, res­to­ra­ne, utak­mi­ce i sl. pa potom foto­gra­fi­je s jas­tu­kom sta­vi­ti na Facebook stra­ni­ce pro­jek­ta https://www.facebook.com/vrapci.org/. Ili kupi­ti jas­tuk putem Facebook auk­ci­je nakon zavr­šet­ka akci­je. Novac je izrav­no upla­ćen Udruzi za psi­ho­so­ci­jal­nu pomoć i reha­bi­li­ta­ci­ju sa sje­di­štem u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče za pomoć pacijentima.

Akcija je zbog inte­re­sa jav­nos­ti ponov­lje­na dva puta: 2014. na Facebooku, te 2015. na izlož­bi u gale­ri­ji Forum gdje je rekons­tru­iran pro­ces izra­de jas­tu­ka. Posjetitelji i posje­ti­te­lji­ce izlož­be bili su pozva­ni da sudje­lu­ju u izra­di jas­tu­ka. Prihod od pro­da­je išao je Udruzi za psi­ho­so­ci­jal­nu pomoć i reha­bi­li­ta­ci­ju. Pacijenti_ce, unu­tar kre­ativ­nih radi­oni­ca u bol­ni­ci, i nakon zavr­šet­ka pro­jek­ta nas­ta­vi­li su izra­đi­va­ti jas­tu­ke koji se mogu kupi­ti u bolnici.

Realizacija pro­jek­ta: Hrvoje Bielen (web dizajn), Ivica Hrg (web pro­gra­mi­ra­nje), Sanja Baković (medij­ska kam­pa­nja), Irena Bekić (tekst), Ana Kovačić (koor­di­na­ci­ja dije­la projekta),Vanja Šolin, Damir Žižić i Ivo Martinović (foto­gra­fi­je). Produkcija udru­ga MAPA, 2013. – 2015.

, , , ,