Projekt:

1 FRANAK = 1 GLAS

Politička umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja koja se foku­si­ra na polo­žaj ile­ga­li­zi­ra­nih oso­ba u Švicarskoj 

Galerija Shedhalle (Rote Fabric) Zürich, Švicarska. Izložba “Work To Do! Self-orga­ni­sa­ti­on In Precarious Working Conditions” kustosa/ice Katharina Schlieben & Sonke Gau, rujan 2007.- rujan 2008. 

1 fra­nak = 1 glas poli­tič­ka je umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja kojom Andreja Kulunčić odgo­va­ra na poziv kus­to­sa Shedhallea iz Zuricha. Tema izlož­be bila je samo­or­ga­ni­za­ci­ja u uvje­ti­ma pre­kar­nog rada, sto­ga umjet­ni­ca pozi­va ile­ga­li­zi­ra­ne švi­car­ske imi­gran­te* – lju­de koji žive bez odgo­va­ra­ju­ćih doku­me­na­ta da doni­ra­njem jed­nog fran­ka sudje­lu­ju u aktu­al­noj obno­vi zgra­de švi­car­skog Parlamenta. Simbolička ges­ta dona­ci­je ustva­ri je nji­hov čin pro­go­va­ra­nja, uka­zi­va­nja na vlas­ti­to pos­to­ja­nje u druš­tvu koje ih ne priz­na­je, a koje svo­jim radom sva­kod­nev­no održavaju.

Prikupljanju nov­ca pret­ho­di­li su jav­ni poziv Sans-Papiers imi­gran­ti­ma na ano­nim­no sudje­lo­va­nje u dona­ci­ji i to kroz više­mje­seč­nu medij­sku kam­pa­nju putem veli­kog digi­tal­nog dis­ple­ja na glav­nom ciri­škom kolo­dvo­ru, pla­ka­ta u jav­nim pros­to­ri­ma, novin­skih ogla­sa i leta­ka čime se sen­zi­bi­li­zi­ra­la jav­nost te para­lel­nu tihu kam­pa­nju — direk­t­no obra­ća­nje ile­ga­li­zi­ra­nim oso­ba­ma do kojih se čes­to dola­zi­lo skri­ve­nim kana­li­ma — čiji je cilj bio ne samo pozi­va­nje na sudje­lo­va­nje već i osna­ži­va­nje obes­prav­lje­nih oso­ba za poli­tič­ki dija­log s pred­stav­ni­ci­ma vlasti.

 

Sakupljeni novac Parlament je pri­hva­tio pri­mi­ti, no dva sata pri­je jav­nog čina pre­da­je dona­ci­je povu­kao je svo­ju odlu­ku. Prikupljeni se iznos danas nala­zi na raču­nu SPAZ ‑a (Centar za ile­ga­li­zi­ra­ne oso­be, Zürich) čeka­ju­ći vla­du koja će biti otvo­re­ni­ja pre­ma ile­ga­li­zi­ra­nim rad­ni­ci­ma u Švicarskoj.

 

* akti­vis­ti pro­cje­nju­ju da oko 300.000 lju­di živi ile­gal­no, odnos­no bez valja­nih doku­me­na­ta u Švicarskoj, „ofi­ci­jel­na“ broj­ka je 80.000 ljudi.

, , , ,