Projekt:

Bosanci van! (Radnici bez granica)

Bosnians-posters.pdf

Rad upo­zo­ra­va na uvje­te živo­ta i rada gra­đe­vin­skih rad­ni­ka iz Bosne u Sloveniji

in situ pro­jekt, Moderna gale­ri­ja, Ljubljana, 23. 09. – 19. 10 2008.

 

U surad­nji sa: OSMAN PEZIĆ, SAID MUJIĆ, IBRAHIM ČURIĆ // Dizajn: Dejan Dragosavac-Ruta / Fotografija: Dejan Habitcht

 

Bosanci van! nas­ta­li su na poziv Moderne gale­ri­je / Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti, Ljubljana koja je orga­ni­zi­ra­la izlož­bu „Muzej na ces­ti“ odr­ža­va­noj za vri­je­me tra­ja­nja gra­đe­vin­skih rado­va na zgra­di Muzeja. Umjetnici i umjet­ni­ce su tre­ba­li odgo­vo­ri­ti na kus­to­sku temu „Urbane mar­gi­ne: para­lel­ne stra­te­gi­je ops­tan­ka, samo­or­ga­ni­zi­ra­nje, migran­ti, rad­nič­ki hos­te­li, zatvo­ri…“ Stoga je Andreja Kulunčić svoj rad reali­zi­ra­la upra­vo u surad­nji sa, u kon­cep­tu izlož­be pro­zva­nom, sku­pi­nom grad­skih mar­gi­na­la­ca: tro­ji­com gra­đe­vin­skih rad­ni­ka iz Bosne koji su u to vri­je­me radi­li na obno­vi zgra­de Moderne gale­ri­je, a koji su živje­li u Sloveniji sele­ći se iz smje­šta­ja u smje­štaj ovi­se­ći o volji pos­lo­dav­ca uz koje je veza­na nji­ho­va bora­viš­na dozvo­la i bez ins­ti­tu­ci­onal­ne zašti­te svo­jih prava.

 

Angažirajući ih na pro­jek­tu, Andreja Kulunčić uklju­či­la je rad­ni­ke u stva­ra­nje sadr­ža­ja Muzeja na čijoj su obno­vi radi­li i jed­na­ko im tako otvo­ri­la kanal za komu­ni­ka­ci­ju s jav­noš­ću o uvje­ti­ma živo­ta imi­grant­skih radnika.

 

Sve četve­ro (tro­ji­ca rad­ni­ka i umjet­ni­ca) pot­pi­sa­lo je autor­ske ugo­vo­re s Muzejom s jed­na­kim uvje­ti­ma i zajed­no su u pros­to­ri­ja­ma dis­lo­ci­ra­nog Muzeja radi­li na osmiš­lja­va­nju i reali­za­ci­ji projekta.

 

 

Četiri osnov­ne toč­ke oko kojih se kon­cen­tri­ra­la kam­pa­nja – uvje­ti rada, život u samač­kom domu, nek­va­li­tet­na pre­hra­naodvo­je­nost od obi­te­lji – direk­t­ni, auto­iro­nij­ski ton te koriš­će­nje nji­ho­vih foto­gra­fi­ja u kam­pa­nji, oda­bir je rad­ni­ka. Te su teme isko­mu­ni­ci­ra­li na citylig­ht pla­ka­ti­ma supos­tav­lja­ju­ći sta­no­ve koje su gra­di­li pre­fi­gu­ri­ra­ne u foto­gra­fi­ji ide­al­nog dizaj­ner­skog inte­ri­je­ra i vlas­ti­to neadek­vat­no život­no okruženje.

 

Gradske su vlas­ti još za tra­ja­nja izlož­be uklo­ni­le pla­ka­te s grad­skih uli­ca, nakon čega su ih na inzis­ti­ra­nje Muzeja vratili.

, , , ,