Projekt:

Izvedba izložbe: ART-ACT-BOX

pdf-izvedbi.pdf ART-ACT-BOX.pdf

Interaktivne ples­ne izved­be i izložbe

Partneri na pro­jek­tu: Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti (Zagreb), Muzej savre­me­ne umet­nos­ti Vojvodine (Novi Sad), Koroška gale­ri­ja likov­nih umjet­nos­ti (Slovenj Gradec), Zaklada Antonia Tàpiesa (Barcelona), 2016. — 2018.

 

Koreografija: Zrinka Užbinec / Izvedbe: Zrinka Užbinec, Ana Kreitmeyer, Maja Kalafatić i Mar Medina / Kustosica pro­jek­ta i koor­di­na­to­ri­ca 2016.: Jasna Jakšić / Koordinatorica pro­jek­ta 2017. i 2018.: Martina Kontošić / Istraživanje: Tihana Puc i Bella Rupena / Dizajn: Ruta / Produkcija: Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb i NGO MAPA.

 

Pozvana da sudje­lu­je u surad­nič­kom pro­jek­tu Performing the Museum Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu i Novom Sadu, Koroške gale­ri­je likov­nih umet­nos­ti u Slovenj Gradecu te Fundacije Antoni Tàpies u Barceloni, koris­te­ći pri­tom kao mate­ri­jal rado­ve iz nji­ho­vih fun­du­sa, Andreja Kulunčić izrav­no se refe­ri­ra na nas­lov­nu temu, pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju­ći umjet­nič­ke meto­de komu­ni­ka­ci­je s publi­kom te, posred­no, ins­ti­tu­ci­onal­ne i neins­ti­tu­ci­onal­ne pre­zen­ta­cij­ske prak­se kao stra­te­ške odlu­ke u pre­no­še­nju zna­nja i eman­ci­pa­tor­skih poten­ci­ja­la umjetnosti.

U surad­nji s ple­sa­či­com suvre­me­no­ga ple­sa Zrinkom Užbinec osmiš­lja­va diskur­ziv­no ples­nu izved­bu pri kojoj, uz pomoć pred­me­ta iz kuti­je ART-ACT-BOX koju kre­ira za ovaj pro­jekt, para­fra­zi­ra rado­ve umjet­nič­kih gru­pa TOK, šes­to­ri­ce auto­ra, KOD, Bosch+Bosch, Art&Language te umjet­ni­ka Pina Poggia, Bogdanke Poznanović i Lygie Clark. Radi se o umjet­ni­ci­ma koji su 1960-ih i 1970-ih godi­na, napus­tiv­ši ide­ju o objek­tu, koris­te­ći jef­ti­ne neumjet­nič­ke mate­ri­ja­le, obra­ća­ju­ći se slu­čaj­noj publi­ci i dje­lu­ju­ći u izva­nu­mjet­nič­kom kon­tek­s­tu, izvr­ši­li kon­cep­tu­al­ni obrat u umjet­nos­ti, kri­tič­ki se osvr­ću­ći na umjet­nost i druš­tve­ne sisteme.

U Izvedbi izlož­be: ART-ACT-BOX ple­sa­či­ca, u kore­ogra­fi­ji koja se teme­lji na istra­ži­va­nju kon­cep­tu­al­nih prak­si 1960-ih i 1970-ih, a napo­se oda­bra­nih umjet­ni­ka, tije­lom, pokre­tom i tek­s­tom upoz­na­je publi­ku s umjet­nič­kim namje­ra­ma, prin­ci­pi­ma i stra­te­gi­ja­ma, uvla­če­ći je u izved­bu. Rekonstruirajući jed­nu po jed­nu stra­te­gi­ju, jedan po jedan rad, ple­sa­či­ca i publi­ka zajed­no „pos­tav­lja­ju izlož­bu“. Ustaljene se ulo­ge obr­ću: per­for­mans zavr­ša­va u tre­nut­ku kada je „izlož­ba pos­tav­lje­na“; pro­ces izved­be isto­dob­no je nje­zin pro­dukt, a publi­ka, koja sudje­lu­je u kre­ativ­nom pro­ce­su nas­tan­ka izlož­be, samu sebe doki­da, budu­ći da nakon pos­tav­lja­nja izlož­be pres­ta­je nje­zi­na ulo­ga. Izvedbe se odvi­ja­ju u surad­nji sa širo­ko pro­fi­li­ra­nom publi­kom i u izva­nu­mjet­nič­kim pros­to­ri­ma: knjiž­ni­ca­ma, ško­la­ma, mjes­nim zajed­ni­ca­ma, kul­tur­nim cen­tri­ma, sta­rač­kim domo­vi­ma i psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci. Pritom se ključ­ni aspek­ti, sada već his­to­ri­zi­ra­nih i muze­ali­zi­ra­nih umjet­nič­kih prak­si iz 1960-ih i 1970-ih godi­na – tije­lo, tekst, pokret, pros­tor, jav­ni pros­tor, tran­s­po­ni­ra­ju i akti­vi­ra­ju u suvre­me­nost kroz sasvim dru­gi medij – ples­nu umjet­nost, a citi­ra­ne umjet­nič­ke meto­de nude se publi­ci kao kre­ativ­ni ala­ti za akti­va­ci­ju vlas­ti­te sva­kod­ne­vi­ce i druš­tve­ni angažman.

 

U 3 godi­ne pro­jek­ta izve­de­no je goto­vo 30 izved­bi: Zagreb, Barcelona, Novi Sad, Slovenj Gradec u 2016. // Čakovec, Šibenk, Pazin, Zagreb (Jelkovec, Susedgrad), Vukovar, Bedekovčina u 2017. // Split, Rijeka, Poreč, Zagreb, Sisak u 2018. Video doku­men­ta­ci­ja tri izved­be rada>

Rad se uslož­nja­va pri povrat­ku u gale­rij­sku situ­aci­ju. Ovaj put Andreja Kulunčić i Zrinka Užbinec zajed­no seci­ra­ju vlas­ti­ti rad koris­te­ći ga kao umjet­nič­ki mate­ri­jal u novoj izved­bi. Pritom se ne slu­že više rado­vi­ma iz muze­ja već ples­nom kore­ogra­fi­jom kojom su ih pret­hod­no posre­do­va­le. Novi rad Analiza ples­nog mate­ri­ja­la pro­jek­ta ART-ACT-BOX: Ateljei Žitnjak ula­zak je u zonu eks­pe­ri­men­ta za obje auto­ri­ce. Iz per­s­pek­ti­ve vlas­ti­tih podru­čja, one pro­pi­tu­ju moguć­nos­ti ple­sa u muze­ji­ma i gale­ri­ja­ma i toč­ke nji­ho­vih konver­gen­ci­ja, dohva­ća­ju­ći, sada iz dru­gog kuta, temu „per­for­ming muse­um“, kao i eks­pe­ri­men­tal­nu misao rani­je citi­ra­nih auto­ra. Nova kola­bo­ra­ci­ja isto­vre­me­no gra­di, ruši i mije­nja okvi­re poz­na­to­ga. Obje auto­ri­ce podas­ti­ru svo­je kodo­ve na kuš­nju, pro­pi­tu­ju i tra­že pro­bo­je vlas­ti­te prak­se unu­tar novos­tvo­re­no­ga polja eksperimenta.

 

 

,