Novosti:

“Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete” u Manili

web

Samostalna izlož­ba u Muzeju Vargas u Manili nagla­sak stav­lja na moguć­nos­ti izri­ca­nja tra­ume u jezi­ku i tra­že­nju povez­ni­ca u zabo­rav­lje­nim žen­skim povijestima 

7. 2. – 16. 3. 2023., Muzej Vargas, Manila, Filipini / Kustosice Irena Bekić i Anca Verona Mihuleț / Kustoska surad­ni­ca izlož­be Tessa Maria Gauzon, UP Vargas Museum

 

Izložba Andreje Kulunčić Vi ste Partiju izda­le, onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te, pro­izaš­la iz isto­ime­nog pro­jek­ta Andreje Kulunčić u surad­nji s femi­nis­tič­kom kul­tur­nom antro­po­lo­gi­njom Renatom Jambrešić Kirin i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­njom Dubravkom Stijačić, pos­tav­lje­na je u The Jorge B. Vargas Museum and Filipiniana Research Center (1/F Gallery, UP Vargas Museum) u Manili, Republika Filipini na poziv uva­že­nog kus­to­sa Patricka Floresa.

U naj­no­vi­joj ite­ra­ci­ji pro­jek­ta stav­lja se nagla­sak na tran­sfor­ma­ci­ju žen­skog tije­la pod­vrg­nu­tog psi­hič­koj i fizič­koj tor­tu­ri te moguć­nos­ti izri­ca­nja tra­ume u jezi­ku. Osmišljena da gene­ri­ra pro­ces koji se razvi­ja kao iskus­tvo i svi­jest posje­ti­te­lja o moguć­nos­ti repre­si­je, a ne kao nje­zi­na rekons­truk­ci­ja, izlož­ba se širi izvan geograf­skih refe­ren­ca povi­jes­nog doga­đa­ja i kon­kret­ne muzej­ske pre­zen­ta­ci­je pri čemu su sje­ća­nja biv­ših zatvo­re­ni­ca krh­ka baza za kon­so­li­da­ci­ju žen­ske povi­jes­ti i govor o žen­skoj tra­umi. Kroz radi­oni­ce pre­vo­đe­nja svje­do­čans­ta­va biv­ših zatvo­re­ni­ca koje spro­vo­di umjet­ni­ca kao i obli­ke dise­mi­na­ci­je sje­ća­nja u koji­ma sudje­lu­je publi­ka, poput pre­uzi­ma­nja pos­te­ra iz spe­ci­jal­ne edi­ci­je tiska­ne za ovu pri­li­ku, sim­bo­lič­ki se akti­vi­ra mjes­to povi­jes­ne tra­ume liše­no moder­nih obli­ka jav­nog priznanja.

 

 

Metodološki, radi se o antis­po­me­ni­ku, kome­mo­ra­cij­skoj for­mi koja ne name­će sje­ća­nje, već ga tra­ži u stal­no obnav­lja­ju­ćem pro­ži­ma­nju ospo­re­nih sje­ća­nja te spoz­na­ja­ma i osje­ća­ji­ma publi­ke. Antispomenik time otva­ra pro­ces decen­tra­li­za­ci­je kolek­tiv­nog sje­ća­nja, kao jed­nog od fil­te­ra pri­hva­ća­nja proš­los­ti. U tom smis­lu, aktiv­no poti­če ras­pra­ve oko toga kako se sje­ća­mo, čega se sje­ća­mo i koja je ulo­ga proš­los­ti u budućnosti.

Izložba uklju­ču­je kon­ti­nu­ira­ne radi­oni­ce izra­de žen­skih figu­ri­ca od gli­ne posve­će­ne fili­pin­skoj žen­skoj povi­jes­ti koja nije zabilježena.To je druš­tve­ni ritu­al koji sudi­oni­ci­ma i sudi­oni­ca­ma omo­gu­ću­je fil­tri­ra­nje kolek­tiv­nog nas­lje­đi­va­nja tra­umat­ske proš­los­ti, a ujed­no se dono­si novi pogled na repre­zen­ta­tiv­nost žen­skog tijela.

Izložba u Jorge Vargas Museumu zamiš­lje­na je kao mjes­to raz­li­či­tih pro­to­ka. Ona pos­ta­je otok, otoč­ki ambi­jent, mjes­to sje­ća­nja, simu­la­krum oto­ka, pro­vod­nik za iskus­tvo, povez­ni­ca izme­đu proš­log doga­đa­ja i pam­će­nja. Stvara pros­tor za pro­miš­lja­nje i kom­ple­men­tar­no raz­miš­lja­nje koji obu­hva­ća vizu­al­ne mate­ri­ja­le – crte­že, foto­gra­fi­je i objek­te – nas­ta­le kroz umjet­nič­ko istra­ži­va­nje; mjes­to za ges­tu­al­nu inter­pre­ta­ci­ju sva­kod­nev­ne tor­tu­re nad žena­ma na Golom oto­ku i Svetom Grguru u for­mi tro­ka­nal­ne video ins­ta­la­ci­je s izved­ba­ma tri­ju umjet­ni­ca – suvre­me­ne ple­sa­či­ce Zrinke Užbinec, ins­tru­men­ta­lis­ti­ce Jasne Jovićević i voka­lis­ti­ce Annette Giesriegl koje kroz medij pokre­ta, gla­sa i zvu­ka, u samos­tal­nim i zajed­nič­kim nas­tu­pi­ma na loka­li­te­tu rekre­ira­ju muč­nu sva­kod­ne­vi­cu zatvo­re­ni­ca; te zonu sudje­lo­va­nja, koja uklju­ču­je nave­de­ne radi­oni­ce i obli­ke par­ti­ci­pa­ci­je publi­ke u dise­mi­na­ci­ji sje­ća­nja pri čemu par­ti­ci­pa­tiv­ne niti nepres­ta­no rekon­fi­gu­ri­ra­ju meha­niz­me razu­mi­je­va­nja mar­gi­nal­nog povi­jes­nog fenomena.

 

Realizacija izlož­be: koor­di­na­to­ri­ca, UP Vargas Museum: Kara De Guzman / koor­di­na­to­ri­ca, National Commission for Culture and the Arts: Jeanne Severo / dizajn: Gian Delgado / foto­gra­fi­ja: Ivo Martinović / Izložbu u Manili podr­ža­lo je Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike HrvatskeNational Commission for Culture and the Arts, Republic of the Philippines.