Novosti:

„Oblici života u suvremenoj Europi“ u Galeriji P74 u Ljubljani

web

Indeksacija dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi.

Izložba „Indeksi: virus neg­dje u Europi“, kus­tos Miško Šuvaković. 16. 6. – 4. 7. 2023. / Galerija P74, Ljubljana.

Rad je indek­sa­ci­ja dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi. Nastao je kom­bi­na­ci­jom druš­tve­no anga­ži­ra­nih rado­va A.Kulunčić:

 

“Samo za Austrijance” (Gornja Austrija, 2005.)  //  “Bosanci van!” (Ljubljana, 2008.)  //  “1CHF=1GLAS” (Zurich, 2008.)  //  “ISTE” (Zagreb, 2017.)

, , , , ,