Novosti:

 „index.žene“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt pru­ža svje­do­čans­tvo o nači­nu na koji žene per­ci­pi­ra­ju svoj polo­žaj u druš­tvu odgo­va­ra­ju­ći na pita­nje “Kako se osjećam?”

Izložba „Vidljive“, kus­to­si­ca Martina Munivrana.
18.05.2023 — 01.10.2023 / MSU, 3. KAT
http://www.msu.hr/dogadanja/vidljive/1166/hr.html
Participativni pro­jekt koji je nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va (Split, 2007. / Napulj, 2011. / Beograd, 2013. / Ljubljana, 2014.). Cilj je pru­ži­ti svje­do­čans­tvo o nači­nu na koji žene per­ci­pi­ra­ju svoj polo­žaj u druš­tvu odgo­vo­rom na pita­nje ”Kako se osjećam?”

, ,