Novosti:

Fotografija informativne table ženskog političkog logora u Etnografskom muzeju

web

Nakon što je geril­ski pos­ta­vi­la infor­ma­tiv­nu tablu na Golom oto­ku umjet­ni­ca izla­že foto­gra­fi­ju s ciljem uvo­đe­nja mar­gi­na­li­zi­ra­ne teme žen­skog povi­jes­nog stra­da­nja u institucije

Umjetnički pavi­ljon u Etnografskom muze­ju, Zagreb
26.10.2023. – 26.11.2023.

 

“Rasvijetljena soba  – Konflikt” u Etnografskom muze­ju auto­ri­ce dr. sc. Sandre Križić Roban (Institut za povi­jest umjet­nos­ti) i kus­to­si­ce Irene Bekić (Umjetnički pavi­ljon), poseb­ni je seg­ment izlož­be “Rasvijetljena soba – žen­ska foto­graf­ska prak­sa u Hrvatskoj” .

2020. – 2021., digi­tal­na foto­gra­fi­ja, 100 x 140 cm, pri­vat­no vlasništvo

Ovaj pro­jekt istra­žu­je povi­jest sla­bo poz­na­tog žen­skog poli­tič­kog logo­ra na oto­ci­ma Sveti Grgur i Goli otok (Radilište V) u koji­ma je u raz­dob­lju od 1950. do 1956. godi­ne bilo zatvo­re­no oko 850 žena osu­đe­nih za izda­ju zem­lje, par­ti­je, naro­da i Tita. U foku­su su rada dubo­ka tra­uma i dugo­go­diš­nja šut­nja pro­izaš­le iz logor­skog reži­ma i odno­sa pre­ma zato­če­ni­ca­ma. Osim poni­ža­va­nja i okrut­nih kaž­nja­va­nja, logo­ra­ši­ce su i same bile pri­si­lje­ne kaž­nja­va­ti jed­na dru­gu, što se sma­tra­lo pre­od­go­jem uz druš­tve­no koris­tan rad, kako je nave­de­no u tek­s­tu Renate Jambrešić Kirin objav­lje­nom u isto­ime­noj publi­ka­ci­ji. Kao rezul­tat tro­go­diš­njeg istra­ži­va­nja, uz publi­ka­ci­je i izlož­be, objav­lje­na je i web stra­ni­ca sa svje­do­čans­tvi­ma, inter­v­ju­ima, pisa­nim sje­ća­nji­ma i popi­som zatvo­re­ni­ca, zatim crte­ži­ma i objek­ti­ma umjet­ni­ce, te doku­men­ta­ci­jom o pros­tor­nim inter­ven­ci­ja­ma izve­de­ni­ma na loka­li­te­tu i pro­ve­de­nom diskur­ziv­nom programu.

Dio umjet­nič­ke stra­te­gi­je odno­sio se i na to da umjet­ni­ca sama foto­gra­fi­ra info tablu na Golom oto­ku godi­nu dana nakon što ju je ondje pos­ta­vi­la na jedan od vanj­skih zido­va objek­ta koji je pri­pa­dao žen­skom logo­ru, s ciljem uvo­đe­nja ove teme u ins­ti­tu­ci­je kroz foto­gra­fi­ju. Izlaganjem tog rada pro­pi­tu­je se i ulo­ga same foto­gra­fi­je pri čemu ona ne funk­ci­oni­ra kao sli­ka, nego poti­če otva­ra­nje polja za pro­ble­ma­ti­za­ci­ju odno­sa pre­ma žena­ma te nji­ho­vom mjes­tu u druš­tvu i povi­jes­ti s ciljem ras­tva­ra­nja nara­ti­va koji su osta­li na mar­gi­ni glav­nih povi­jes­nih linija.

Koncept pos­tav­lja­nje table: Andreja Kulunčić / teh­nič­ka izved­ba pos­tav­lja­nja table: Darko Bavoljak, Andreja Kulunčić, Ivo Martinović, Silvester Ninić / gra­fič­ki dizajn table: Igor Kuduz. Rad je dio šireg pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomog­ne­te” nas­ta­log u surad­nji s antro­po­lo­gi­njom Renatom Jambrešić Kirin i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­njom Dubravkom Stijačić, u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Goli otok „Ante Zemljar“/Darko Bavoljak i udru­ge MAPA.

, ,