Novosti:

„Destigmatizacija“ u Likovnom salonu u Celju

web

Predsavljena su dva dije­la pro­jek­ta nas­ta­li u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče s foku­som na druš­tve­nu dis­kri­mi­na­ci­ju oso­ba koje bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

Skupna izlož­ba „Check-in“, kus­to­si­ce Maje Hodošček. 18. 9. – 29. 10. 2023. / Likovni salon Celje

Na izlož­bi su pos­tav­lje­na dva od ukup­no tri seg­men­ta pro­jek­ta: video ins­ta­la­ci­je De –stig­ma (2010.) i U kru­gu (2012.).

 

Projekt je nas­tao u surad­nji s Dubravkom Stijačić (defek­to­lo­gi­nja-soci­jal­na peda­go­gi­nja i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nja) i s paci­jen­ti­ma i paci­jen­ti­ca­ma psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce Vrapče u Zagrebu.

,