Izložba:

Vrapčanski jastuci

Vrapcanski-jastuci.pdf web

Izložba u gale­ri­ji Forum u Zagrebu 2015. godi­ne pro­ble­ma­ti­zi­ra stig­ma­ti­za­ci­ju dušev­nih bolesnika

Umjetničke akci­je i inter­ven­ci­je u jav­nom pros­to­ru Vrapčanski jas­tu­ci tre­ći su seg­ment pro­jek­ta Destigmatizacija. Cjelokupni pro­jekt, razvi­jen u surad­nji s paci­jen­ti­ma i paci­jen­ti­ca­ma Psihijatrijske bol­ni­ce Vrapče i surad­nič­kim timom koji je 2010. pokre­nu­la umjet­ni­ca Andreja Kulunčić s psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­njom Dubravkom Stijačić, bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma koji bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja.

Prvi i dru­gi seg­ment pro­jek­ta bile su video ins­ta­la­ci­je nami­je­nje­ne gale­rij­skom pros­to­ru. Video ins­ta­la­ci­ja De-stig­ma o oso­ba­ma obo­lje­li­ma od shi­zo­fre­ni­je nas­ta­la je 2010. godi­ne na osno­vi šes­to­mje­seč­nog sudje­lo­va­nja umjet­ni­ce na tera­pij­skim gru­pa­ma pro­fe­so­ri­ce Stijačić u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče. Video ins­ta­la­ci­ja U kru­gu nas­ta­la je 2012. godi­ne u surad­nji sa žena­ma koje bolu­ju od teških obli­ka depre­siv­nih poremećaja.

 

Vrapčanski jas­tu­ci, tre­ći seg­ment pro­jek­ta, usmje­ren je na osna­ži­va­nje oso­ba s dušev­nim obo­lje­nji­ma i pore­me­ća­ji­ma na način da paci­jen­ti i paci­jen­ti­ce bol­ni­ce sami budu akte­ri pro­ce­sa des­tig­ma­ti­za­ci­je u javnosti.

 

Jastuci su osmiš­lje­ni i izra­đe­ni na radi­oni­ca­ma u Bolnici Vrapče, u surad­nji s dizaj­ner­skim timom kuna zla­ti­ca i vodi­te­lji­com kre­ativ­nih radi­oni­ca Vlatkom Prstačić. Promoviranje jas­tu­ka kroz medij­sku kam­pa­nju kao dio pro­jek­ta, jav­ni je govor o tabu­izi­ra­noj temi psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce i psi­hi­ja­trij­skih pacijenata.

 

U akci­ju se moglo uklju­či­ti “pozi­va­njem” (pre­uzi­ma­njem) jas­tu­ka i pos­tav­lja­njem svo­jih foto­gra­fi­ja s jas­tu­kom u raz­li­či­tim situ­aci­ja­ma i na raz­nim loka­ci­ja­ma na face­bo­ok stra­ni­cu pro­jek­ta ili kup­njom jas­tu­ka od Udruge za psi­ho­so­ci­jal­nu pomoć i reha­bi­li­ta­ci­ju sa sje­di­štem u Bolnici Vrapče putem face­bo­ok aukcije.

 

Događanja u Galeriji Forum uklju­ču­ju rekons­truk­ci­ju pro­ce­sa izra­de jas­tu­ka koji se i dalje šiju u okvi­ru tera­pij­skih radi­oni­ca u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče kao i niz raz­go­vo­ra koji pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju krh­ku raz­djel­ni­cu izme­đu men­tal­nog zdrav­lja i men­tal­ne bolesti.

 

Posjetitelji izlož­be pozva­ni su da sudje­lu­ju u izra­di jas­tu­ka i/ili kupe jas­tu­ke. Prihod od pro­da­je usmje­ra­va se Udruzi za psi­ho­so­ci­jal­nu pomoć i reha­bi­li­ta­ci­ju koja poma­že paci­jen­ti­ma u Vrapču.

, ,