Izložba:

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Tekst-Irene-Bekic.pdf Tekst-Ance-Mihulet.pdf web

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

Autorica pro­jek­ta je Andreja Kulunčić u surad­nji s Renatom Jambrešić Kirin antro­po­lo­gi­com i Dubravkom Stijačić psi­ho­te­ra­pe­uti­com. Kustosice izlož­be su Irena Bekić i Anca Verona Mihulet.

 

Izložbe obu­hva­ća­ju raz­li­či­te seg­men­te pro­jek­ta. U inter­fe­ren­ci­ji doku­men­tar­nog i umjet­nič­kog mate­ri­ja­la, kroz medij umjet­nič­ke ins­ta­la­ci­je, izlož­be pove­zu­je sim­bo­lič­ko i stvar­no iskus­tvo pre­poz­na­va­nja žen­ske tra­ume. Objedinjujući istra­ži­va­nja u sin­kre­tič­ki medij, uklju­ču­je i poten­ci­ra osje­til­nu dimen­zi­ju u pro­ce­si­ma spoz­na­je upu­ću­ju­ći nas na nes­tal­nost, par­ti­ku­lar­nost i kano­ni­zi­ra­nost zna­nja te gra­di osje­til­ni povi­jes­ni nara­tiv. Izložbe svo­jim par­ti­ci­pa­tiv­nim dije­lom aktiv­no uklju­ču­ju posjetitelje/ posje­ti­te­lji­ice u pro­duk­ci­ju rada.

 

Projekt je u obli­ku samos­tal­ne izlož­be do sada pred­stav­ljen u slje­de­ćim muzejima:

Izložbe su pro­iziš­le iz pro­jek­ta i foku­si­ra­ju se na tran­sfor­ma­ci­ju žen­skog tije­la pod­vrg­nu­tog ugnje­ta­va­nju ili tra­umi. Osmišljene su na način da gene­ri­ra­ju pro­ce­se koji se razvi­ja­ju kao iskus­tvo posjetitelja/posjetiteljica, ne zaokru­žu­je se u rekons­truk­ci­ji repre­si­je nad logo­ra­ši­ca­ma, već se rizo­mat­ski šire i gra­na­ju i izvan pros­to­ra i vre­me­na izlož­be, pri čemu su upra­vo sje­ća­nja biv­ših zatvo­re­ni­ca krh­ka baza za kon­so­li­da­ci­ju ospo­re­ne povijesti.

 

Izložbe su raz­li­či­te. Izložba u MMSU  je bila podi­je­lje­na u tri pos­ta­je: pros­tor za pro­miš­lja­nje i kom­ple­men­tar­no raz­miš­lja­nje koji je sadr­ža­vao vizu­al­ne mate­ri­ja­le – crte­že, foto­gra­fi­je i objek­te – nas­ta­le kroz umjet­nič­ko istra­ži­va­nje; mjes­to za ges­tu­al­nu inter­pre­ta­ci­ju sva­kod­nev­ne tor­tu­re nad žena­ma na Golom oto­ku i Svetom Grguru u for­mi četve­ro­ka­nal­ne ins­ta­la­ci­je. Izvedbe na loka­li­te­ti­ma Annette Giesriegl, Jasna Jovićević i Zrinka Užbinec; te zonu sudje­lo­va­nja, koju je umjet­ni­ca sva­kod­nev­no izvo­di­la kroz raz­li­či­te akci­je, razvi­ja­ne u surad­nji s publikom.

 

Kompleksnim pos­ta­vom i poprat­nim radi­oni­ca­ma  izlož­be evo­ci­ra­ju ide­je logo­ra i antis­po­me­ni­ka, kao oli­če­nja poli­tič­ke egzis­ten­ci­je žena u moder­nom dobu.

 

Unutar pros­to­ra Muzeja posjetitelj/ posje­ti­te­lji­ca pos­ta­je čuvar/ čuva­ri­ca memo­ri­je, sudionik/ sudi­oni­ca umjet­nič­kog pro­ce­sa i svjedok/ svje­do­ki­nja kon­tin­gent­ne povijesti.

 

Izložbe u najavi:

, , , ,