Izložba:

Početnica zajedničkog djelovanja

Pocetnica.pdf Pojmovnik.pdf web

“Početnica” je modu­lar­na pre­no­si­va ins­ta­la­ci­ja koja ima za cilj edu­ka­ci­ju i pro­na­la­že­nja među­pros­to­ra dje­lo­va­nja unu­tar sus­ta­va, isto­vre­me­no ga tran­sfor­mi­ra­ju­ći raz­li­či­tim alatima

Galerija NOVA, Zagreb, 2014.

 

Treći modul Kreativnih stra­te­gi­ja je Početnica zajed­nič­kog dje­lo­va­nja, koji je ini­ci­jal­no oku­pio neko­li­ko akti­vis­tič­kih gru­pa u Hrvatskoj: Direktna demo­kra­ci­ja u ško­li, Novi sin­di­kat, BRID, Ženska fron­ta, FEM Fronta, ZMAGPravo na grad. S ide­jom stva­ra­nja plat­for­me za razvoj edu­ka­ci­je, napo­se zatvo­re­nih i uda­lje­nih zajed­ni­ca, kri­tič­kog pro­miš­lja­nja i aktiv­nog sudje­lo­va­nja u poli­tič­kom i kul­tur­nom okru­že­nju, zajed­no su osmis­li­li diskur­ziv­ne mate­ri­ja­le za Početnicu fizič­ki ostva­re­nu u inte­rak­tiv­nom namje­šta­ju, pros­tor­noj modu­lar­noj jedi­ni­ci, kre­ira­noj kao svo­je­vr­s­ni tool­kit koji se, za potre­be edu­ka­ci­je, pre­no­si na raz­li­či­te lokacije.

 

Početnica pokri­va osnov­ne poj­mo­ve iz podru­čja koja pred­stav­lja­ju okvir gra­đan­ske osvi­je­šte­nos­ti: sin­di­ka­li­zam, direk­t­na demo­kra­ci­ja, femi­ni­zam, prak­tič­na teolo­gi­ja, odr­ži­vo živ­lje­nje, pra­vo na grad i anga­ži­ra­na umjet­nost. Materijal tako­đer uklju­ču­je popis refe­rent­ne lite­ra­tu­re, kar­tu svi­je­ta pri­mje­ra druš­tve­nih pro­mje­na i arhi­vu rad­nič­kih borbi.

Polazište je poten­ci­jal sva­kod­nev­nog sna­la­že­nja poje­di­na­ca unu­tar poli­tič­ki i/ili eko­nom­ski nefunk­ci­onal­nih situ­aci­ja kao jedan od pre­du­vje­ta (eko­nom­skog i druš­tve­nog) ops­tan­ka. Istraživanjem i ana­li­zom nji­ho­vih poten­ci­ja­la Početnicom otva­ra­mo pita­nja umre­ža­va­nja i pro­ši­ri­va­nja zajed­nič­kog dje­lo­va­nje unu­tar poli­tič­kih među­pros­to­ra, nas­ta­lih umjet­nom rece­si­jom i sve raši­re­ni­jom teh­no­krat­skom vla­dom, a za bolje funk­ci­oni­ra­nje nepo­sred­ne ali i šire zajed­ni­ce. Otkrivanje i sura­đi­va­nje unu­tar sivih zona, inter­sti­ci­ja, među­pros­to­ra libe­ral­ne vlas­ti, kako unu­tar zem­lje, tako i na među­na­rod­noj plat­for­mi otva­ra pros­to­re sudje­lo­va­nja za kre­ativ­no orga­ni­zi­ra­nje zajed­ni­ce, izna­la­že­nje novih funk­ci­onal­nih rje­še­nja sva­kod­nev­nog ops­tan­ka i umre­ža­va­nje, pos­ta­ju­ći legi­tim­no sred­stvo sudje­lo­va­nja zajed­ni­ce na poli­tič­koj plat­for­mi. Kreativni ala­ti zajed­ni­ce u ovom slu­ča­ju nisu cilja­ni da budu akti­vi­ra­ni pro­tiv sis­te­ma, nego su u cilju pro­na­la­že­nja među­pros­to­ra dje­lo­va­nja unu­tar sis­te­ma ujed­no ga tran­sfor­mi­ra­ju­ći raz­li­či­tim ala­ti­ma. Tijekom tra­ja­nja pro­jekt se kon­ti­nu­ira­no nap­do­pu­nja­vao na web plat­for­mi www.pocetnica.org.

 

Tijekom izlož­be u gale­ri­ji Nova, Zagreb od 23.5 do 10.7.2014. fokus diskur­ziv­nog dije­la pro­jek­ta bi je na samo­or­ga­ni­zi­ra­nju rad­ni­ka i novom siro­maš­tvu u lokal­nom, hrvat­skom kontekstu.

Video “Što je meni moja bor­ba dala?”>
Video ispi­tu­je moguć­nos­ti rad­nič­ke bor­be i samo­or­ga­ni­zi­ra­nja u teškim okol­nos­ti­ma korup­tiv­ne pri­va­ti­za­ci­je i druš­tve­ne ero­zi­je u Hrvatskoj.

Predvođena gru­pom Direktna demo­kra­ci­ja u ško­li, Početnica je gos­to­va­la u hrvat­skim gra­do­vi­ma s ciljem edu­ka­ci­je, infor­mi­ra­nja, osvje­šta­va­nja, otva­ra­nja dija­lo­ga i akti­vi­ra­nja publi­ke, ponaj­pri­je sred­njo­ško­la­ca koji­ma je namijenjena.

 

Putevi počet­ni­ce na linku
https://www.creative-strategies.info/toolkit-travelling.htm

 

Ulazeći pro­jek­ti­ma jed­na­ko u gale­rij­ske i nega­le­rij­ske pros­to­re, tre­ti­ra­ju­ći umjet­nost kao alat za pri­je­nos zna­nja, nefor­mal­nu edu­ka­ci­ju te kao medij u kre­ira­nju stra­te­gi­ja koje mogu odgo­vo­ri­ti na  kon­kret­ne situ­aci­je i sta­nja u druš­tvu, Andreja Kulunčić svjes­no uda­lju­je umjet­nost od počet­nog eli­tiz­ma, pri čemu ključ­nu ulo­gu ima­ju tak­ti­ke kori­šte­nja infras­truk­tu­re umjet­nič­kog sustava.

 

Autori: Andreja Kulunčić, gru­pa Direktna demo­kra­ci­ja u ško­li, Novi sin­di­kat, u surad­nji s Bazom za rad­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu i demo­kra­ti­za­ci­ju-BRID.
Grafičko obli­ko­va­nje tool­ki­ta: Luka Juras / Prostorno obli­ko­va­nje tool­ki­ta: Mirna Horvat / Dizajn novih dije­lo­va Početnice: Dejan Dragosavac Ruta / Organizacija pro­jek­ta: Martina KontošićUdruga MAPA.

, , ,