Izložba:

Otkloni svakodnevice

web

Projekt istra­žu­je kre­ativ­ne stra­te­gi­je i obli­ke samo­or­ga­ni­za­ci­je sta­nov­ni­ka naj­ve­će zgra­de u Hrvatskoj — Mamutice, izgra­đe­ne 1974. u Zagrebu

Gallery Emil Filla, Ústí nad Labem, Češka, 2011.

 

Modul Otkloni sva­kod­ne­vi­ce je prvi modul pro­jek­ta Kreativne stra­te­gi­je (2010. — 2016.) koji istra­žu­je kre­ativ­ne stra­te­gi­je i obli­ke samo­or­ga­ni­za­ci­je sta­nov­ni­ka naj­ve­će zgra­de u Hrvatskoj, tzv. Mamutice, izgra­đe­ne 1974. u Zagrebu. U zgra­di živi 5500 lju­di u 1200 sta­no­va. Okružena je širo­kim poja­som zele­ni­la, par­kom Travno, čija je povr­ši­na veza­na uz broj sta­no­va u zgra­di. Gradsko komu­nal­no podu­ze­će bri­ne se za pred­nji dio par­ka, no on nije pos­tao mjes­to zadr­ža­va­nja, dok je straž­nji neure­đe­ni dio s vre­me­nom pot­pao pod samo­or­ga­ni­zi­ra­ju­ću nad­lež­nost sta­na­ra i živo je mjes­to nji­ho­va boravka.

Promatrajući zgra­du i park kao struk­tu­ri­ra­nu zajed­ni­cu, u kojoj svat­ko pri­do­no­si na neki način, umjet­ni­ca je meto­dom vide­oin­ter­v­jua istra­ži­va­la obli­ke pros­tor­nih i druš­tve­nih inter­ven­ci­ja sta­na­ra kao obli­ke otklo­na od svakodnevice.

U zavr­š­noj fazi pro­jek­ta umjet­ni­ca je orga­ni­zi­ra­la nagrad­no pred­stav­lja­nje aktiv­nos­ti sta­na­ra u Mamutici.

 

 

Stanari su izme­đu sebe iza­bra­li tri naj­za­nim­lji­vi­ja i naj­kre­ativ­ni­ja mode­la sudje­lo­va­nja u zajed­ni­ci: pri­kup­lja­nje i odr­ža­va­nje fol­k­lor­ne i etnoz­bir­ke; orga­ni­zi­ra­nje pomo­ći sta­ri­jim lju­di­ma u susjed­stvu i zajed­nič­ki izgra­đe­no boćalište.

 

Izložba u gale­ri­ji Emil Filla pred­sta­vi­la je sve seg­men­te pro­jek­ta i pozva­la publi­ku na sudjelovanje.