Izložba:

ISTE – za prihvaćanje različitosti

web

Rad je izla­gan u pre­ko 10 zema­lja s iden­tič­nim pro­ble­mom ste­re­oti­pi­za­ci­je manjin­skih identiteta 

Kolektiv ISTE čini gru­pa žena iz Zagreba raz­li­či­tih etnič­kih, vjer­skih, ras­nihsek­su­al­nih iden­ti­te­ta. Djeluje s ciljem upo­zo­ra­va­nja na pri­sut­nost dis­kri­mi­na­ci­je u hrvat­skom druš­tvu te osvje­šta­va­nja važ­nos­ti pri­hva­ća­nja raz­li­či­tos­ti. Kolektiv je ini­ci­ra­la i vodi Andreja Kulunčić vizu­al­na umjet­ni­ca, osta­le čla­ni­ce žele zadr­ža­ti anonimnost.

Od 2007. kada je pro­jekt “ISTE – za pri­hva­ća­nje raz­li­či­tos­ti” prvi put jav­no izve­den u Zagrebu izla­gan je u raz­li­či­tim drža­va­ma, ili u obli­ku jav­ne inter­ve­ni­ci­je i/ ili u muzej­sko — gale­rij­skom kontekstu.

 

 

Projekt je prvi put u muzej­sko — gale­rij­skom kon­tek­s­tu pred­stav­ljen 2018. godi­ne u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu u obli­ku bil­l­bo­ar­da, ani­ma­ci­je i doku­men­ta­ci­je jav­ne inter­ven­ci­je rada.

 

Bila je to izlož­ba rado­va iz zbir­ke Deutsche Art Collection Telekom “Glas Umjetnika / I Am The Mouth“. Kustosi izlož­be bili su Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher i Radmila Iva Janković.

Slijedile su izložbe

 

… 2018.
“Andreja Kulunčić. Different Voices”, Palazzo Clabassi, Udine, Italija. //  “Stateless”, NeMe Arts Center, Limassol, Kipar. // “Moja umjet­nost je moja stvar­nost”, Mali salon, MMSU Rijeka. // “I Saw a Woman in Inverness Whom I Shall Never Forget”, Pallas Projects-Studios, Dublin, Irska. // “Post-Truth”, umjet­nič­ki muzej na Cetinju — gale­ri­ja Miodrag Dado Đurić, Crna Gora. // “Baywatch”, KVOST, Berlin, Njemačka.

 

… u 2019.
“Moja umjet­nost je moja stvar­nost”, MSUV Novi Sad, Srbija. //

 

… u 2020.
“Zagreb, grad umjet­ni­ca”, Umjetnički pavi­ljon, Zagreb. // “Keeping the Balance” — rado­vi iz zbir­ke Art Collection Telekom. Ludwig Museum of Contemporary Art, Budimpešta, Mađarska.

 

… u 2021.
“Ilica: Q’ART”, Britanac, Zagreb. // “Zagabria, la cit­tà del­le artis­te”, CIVICO MUSEO REVOLTELLA, Galleria d’Arte Moderna, Trst, Italija. // “EOTW Womyn’s Art Show”, WAV Gallery, Ventura, Kalifornija, SAD. // “The Time Has Come to Talk of Many Things… from the Art Collection Telekom”, National Gallery, The Palace, Sofija, Bugarska.

, , ,