Izložba:

Improvizirani događaji

Improvizirani-dogadjaji.pdf

Skupna umjet­nič­ka prak­sa nas­ta­la na sje­ci­štu pros­to­ra, pokre­ta i zvuč­ne arti­ku­la­ci­je, MSU Zagreb

Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti, Zagreb, 2019.

 

Izložba izved­be nas­ta­la je u vizu­al­noj, ples­noj, ins­tru­men­tal­noj i vokal­noj inte­rak­ci­ji četi­ri­ju auto­ri­ca, Andreja Kulunčić (vizu­al­na umjet­ni­ca, Zagreb), Zrinka Užbinec (ples­na umjet­ni­ca i kore­ograf­ki­nja, Zagreb), Jasna Jovićević (sak­so­fo­nis­t­ki­nja i skla­da­te­lji­ca, Subotica), Annette Giesriegl (voka­lis­ti­ca, Graz). Kustosica Jasna Jakšić, MSU

 

Umjetnice istra­žu­ju moguć­nost dija­lo­ga i raz­mje­ne ide­ja kroz impro­vi­za­ci­ju kako bi ostva­ri­le inte­rak­ci­ju u širo­kom ras­po­nu svo­jih podru­čja. Cilj je ostva­ri­ti skup­nu umjet­nič­ku prak­su nas­ta­lu na sje­ci­štu pros­to­ra, pokre­ta i zvuč­ne arti­ku­la­ci­je unu­tar pros­tor­nih, seman­tič­kih i poli­tič­kih poten­ci­ja­la zada­nog pros­to­ra. Elementi indi­vi­du­al­nog izra­ža­va­nja se više ne ogra­ni­ča­va­ju na afek­tiv­ne reak­ci­je danog i jed­no­lič­nog umjet­nič­kog polja. Tokom ovog stva­ra­lač­kog doga­đa­ja, pre­poz­na­ju se stal­no obnav­lja­ju­će nepoz­na­ni­ce. Princip jed­na­kos­ti raz­li­či­tih umjet­nič­kih teh­ni­ka unu­tar pro­ce­sa, može obra­zo­va­ti novu prak­su čiji je ishod poten­ci­jal­ni ori­gi­na­lan voka­bu­lar novih izraza.

 

Tijekom 2019. godi­ne izve­de­ni su istra­ži­vač­ki susre­ti i pro­be, radi­oni­ce u raz­li­či­tim gra­do­vi­ma, otvo­re­na pro­ba s poz­bli­kom te dvi­je izved­be u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu.