Izložba, Novosti:

„Destigmatizacija“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

web

Projekt nas­tao u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma koji bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

Izložba „Drugarstvo / Zbirka kao gla­gol“, kus­to­ski tim MSU‑a.
07.07.2022 — 31.12.2023 / MSU, 1. KAT

 

Projekt se sas­to­ji od tri seg­men­ta: dvi­je video ins­ta­la­ci­je De –stig­ma (2010.) i U kru­gu (2012.) te od akci­je i inter­ven­ci­je u jav­nom pros­to­ru Vrapčanski jas­tu­ci (2013.).

 

Projekt je nas­tao u surad­nji s Dubravkom Stijačić (defek­to­lo­gi­nja-soci­jal­na peda­go­gi­nja i psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nja) i s paci­jen­ti­ma i paci­jen­ti­ca­ma psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce Vrapče na svim seg­men­ti­ma pro­jek­ta, te Vlatkom Prstačić (vodi­te­lji­ca kre­ativ­nih radi­oni­ca) i dizaj­ner­skim timom Kunom zla­ti­com na dije­lu pro­jek­ta „Vrapčanski jastuci“.

 

,