Izložba:

ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe

Izloženo na 12. izlož­bi HT nagra­da za suvre­me­nu umjet­nost, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti, Zagreb

19.05. — 09.06.2019.

 

Koreografija: Zrinka Užbinec / Izvedbe: Zrinka Užbinec, Ana Kreitmeyer, Maja Kalafatić, Mar Medina / Fotografije izved­be u MSU: Jasenko Rasol

 

Metode i mate­ri­ja­li kori­šte­ni u pro­jek­tu izve­de­ni su iz rado­va umjet­nič­kih gru­pa TOK, Šestorice auto­ra, KOD, Bosch+Bosch, Art&Language, te umjet­ni­ka Pina Poggia, Bogdanke Poznanović i Lygie Clark. ART-ACT-BOX je objekt koji sadr­ži lako ras­klo­pi­ve rek­vi­zi­te za izved­bu izlož­be. Sadržaj je sas­tav­ljen na osno­vu meto­da i mate­ri­ja­la koje su umjet­ni­ci koris­ti­li za akti­vi­ra­nja zajed­ni­ce ili publi­ke i kri­ti­ku sus­ta­va tije­kom 60-tih i 70-tih godi­na proš­log sto­lje­ća. Umjetnički rado­vi su oda­bra­ni iz zbir­ki i arhi­va četi­ri muze­ja koji su sudje­lo­va­li u pro­jek­tu „Performing the Museum“, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti (Zagreb), Fundació Antoni Tapies (Barcelona), Koroška gale­ri­ja likov­nih umet­nos­ti (Slovenj Gradec) i Muzej savre­me­ne umet­nos­ti Vojvodine (Novi Sad).

Cilj pro­jek­ta je publi­ci pri­bli­ži­ti nave­de­nu umjet­nič­ku prak­su i pred­sta­vi­ti kre­ativ­ne ala­te za stva­ra­nje i komu­ni­ci­ra­nje kri­tič­kog sadr­ža­ja, pre­zen­ti­ra­ju­ći umjet­nič­ke meto­de (npr. pri­jed­lo­zi za akci­je u jav­nim pros­to­ri­ma, izlož­be-akci­je, teorij­ske ins­ta­la­ci­je, arte uti­le, direk­t­ni rad, per­for­man­si, mani­fes­ti, ges­te tije­lom i sl.) i jed­nos­tav­ne umjet­nič­ke mate­ri­ja­le (ogle­da­lo, selo­tejp, tra­ke u boji, olov­ka, flo­mas­ter, bate­rij­ska lam­pa, koc­ke od kar­to­na, sti­ro­por slo­va, raz­gled­ni­ce i sl.) kroz inte­rak­tiv­nu izved­bu. Plesna umjet­ni­ca pre­ma pret­hod­no raz­ra­đe­noj kore­ogra­fi­ji, uzi­ma­ju­ći ele­men­te iz kuti­je skla­pa dije­lo­ve izlož­be, svo­jim ges­ta­ma izvo­di dio umjet­nič­kih rado­va i uklju­ču­je publi­ku kao žive dije­lo­ve kore­ogra­fi­je. Tijekom pro­jek­ta izve­de­no je ukup­no 28 inte­rak­tiv­nih ples­nih izved­bi u izva­nu­mjet­nič­kim pros­to­ri­ma poput knjiž­ni­ca, sta­rač­kih domo­va, kul­tur­nih cen­ta­ra, sred­njih ško­la, mjes­noj zajed­ni­ci te psi­hi­ja­trij­skoj bolnici.

Instalacija u MSU pos­tav­lje­na je na tra­go­vi­ma ART-ACT-BOX izved­be s pozva­nom gru­pom sudi­oni­ka — dje­lat­ni­ka Muzeja koji po pro­fe­si­ji nisu umjet­ni­ci ili kus­to­si. Nakon izved­be, koja je struk­tu­ri­ra­la pos­tav, ins­ta­la­ci­ja je nado­pu­nje­na doku­men­ta­ci­jom i mate­ri­ja­li­ma nas­ta­lim u projektu.

Projekt je dobio dru­gu nagra­du na 12. izlož­bi HT nagra­da za suvre­me­nu umjet­nost u MSU Zagreb.