Tekstovi

Promišljati obnavljajući

Razgovor izme­đu Ance Mihuleț  i Andreje Kulunčić povo­dom samos­tal­ne izlož­be u Modernoj gale­ri­ji u Podgorici

Andreja Kulunčić: Umjetnost može osmisliti alate za promjenu

Intervju Nade Beroš objav­ljen na por­ta­lu NOVOSTI

Umjetnost iz sjene

Tekst Antuna Maračića iz kata­lo­ga izlož­be “Vrapčanski jas­tu­ci” odr­ža­noj u Galeriji Forum u Zagrebu

Improvizirani događaji u muzeju

Projekt se reali­zi­ra kao vizu­al­na, ples­na, ins­tru­men­tal­na i vokal­na inte­rak­ci­ja četi­ri­ju auto­ri­ca, tekst Irene Bekić

imena, samo imena…

Tekst Ance Verone Mihuleț iz dru­ge publi­ka­ci­je pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomognete”

Vi ste Partiju izdale – dekonstrukcija jedne amnezije

Tekst Irene Bekić iz prve publi­ka­ci­je pro­jek­ta “Vi ste Partiju izda­le onda kada je tre­ba­lo da joj pomognete”

Izložba Andreje Kulunčić u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Kritički osvrt Marijana Špoljara na izlož­bu “Vi ste Partiju izda­le…” za emi­si­ju Triptih (HRT)

Izvedba izložbe: ART-ACT-BOX

Interaktivne ples­ne izved­be i izlož­be, tekst Tihane Puc iz publi­ka­ci­je projekta

Umetnost iznova zamišlja zajednicu

Tekst Zorana Erića za kata­log izlož­be index.zene” u Salonu Muzeja savre­me­ne umet­nos­ti u Beogradu

Andreja Kulunčić: Pravo lice društva vidi se iz njegova odnosa prema obespravljenima

Intervju Nine Ožegović u Nacionalu

Razgovor sa Andrejom Kulunčić: Diskriminacija i zlostavljanje odraz su društvene situacije, a ne slabosti žena

Intervju Dolores Marčetić objav­ljen na por­ta­lu LIBELA

Učiniti problem vidljivim: o društvenoj praksi u umjetnosti

Intervju Katerine Dude za časo­pis Nepokoreni grad