Publikacije

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete — drugo prošireno izdanje

Publikacija i web site pro­jek­ta daju uvid u žen­sko stra­da­nje na Arhipelagu Goli

Andreja Kulunčić: Umjetnost za društvene promjene

Knjiga dono­si izbor od pet­na­est pro­je­ka­ta nas­ta­lih u raz­dob­lju od 2000. do 2018. godine

Improvizirani događaji

Umjetnička knji­ga crte­ži­ma i tek­s­tom pra­ti izlož­bu vizu­al­ne, ples­ne, ins­tru­men­tal­ne i vokal­ne izved­be u Muzeju suvre­me­ne umjetnosti

ART-ACT-BOX

Publikacija pro­jek­ta pri­bli­ža­va subver­ziv­nu kri­tič­ku umjet­nič­ku prak­su putem meto­da i mate­ri­ja­la koje su umjet­ni­ci koris­ti­li za akti­vi­ra­nje publi­ke i kri­ti­ku sus­ta­va tije­kom 60-tih i 70-tih godina

Kreativne strategije: Početnica

Komplet publi­ka­ci­ja pro­jek­ta “Kreativne stra­te­gi­je: Početnica” sas­to­ji se od Pojmovnika, Karte pro­mje­na, bro­šu­re pro­jek­ta i Dir-dem plakata

Osvajanje i konstruiranje zajedničkog

Katalog samos­tal­ne izlož­be pod nazi­vom „Osvajanje i kons­tru­ira­nje zajed­nič­kog“, MUAC, Mexico City, 2013.

Vrapčanski jastuci

Katalog izlož­be „Vrapčanski jas­tu­ci“ pos­tav­lje­ne kao gale­rij­ska rekons­truk­ci­ju pro­ce­sa izra­de jas­tu­ka u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče. Galerija Forum, Zagreb, 2015.

index.žene

Katalog samos­tal­ne izlož­be odr­ža­ne u Salonu Muzeja suvre­me­ne umet­nos­ti u Beogradu, lipanj 2013.