Projekti

Učimo napraviti mjesta svima

Rad nas­tao u surad­nji s indo­ne­zij­skim rad­ni­ci­ma zapos­le­ni­ma na obno­vi Umjetničkog pavi­ljo­na u Zagrebu otva­ra dija­log o suži­vo­tu i zajed­nič­koj budućnosti.

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete*

Site-spe­ci­fic pro­jekt na loka­li­te­ti­ma žen­skog poli­tič­kog zatvo­ra Goli otok i Sveti Grgur, 2019. — 2022.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

ISTE upo­zo­ra­va­ju na pri­sut­nost dis­kri­mi­na­ci­je u hrvat­skom druš­tvu te osvje­šta­va­ju važ­nost pri­hva­ća­nja različitosti.

Izvedba izložbe: ART-ACT-BOX

Interaktivne ples­ne izved­be i izložbe

index.žene

Participativni pro­jekt, nas­tao u surad­nji sa žena­ma i to pri­mar­no sa slu­čaj­nim pro­laz­ni­ca­ma na uli­ca­ma uklju­če­nih gra­do­va — Split, Napulj, Beograd, Ljubljana

Destigmatizacija

Projekt nas­tao u Psihijatrijskoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma s dušev­nim boles­ti­ma i poremećajima

Kreativne strategije

Projekt kroz 3 raz­li­či­ta modu­la istra­žu­je nači­ne i utje­ca­je osob­nih i grup­nih stra­te­gi­ja i inven­ci­ja koje pri­do­no­se boljem sva­kod­nev­nom živo­tu poje­din­ca i zajednice

Bosanci van! (Radnici bez granica)

Rad upo­zo­ra­va na uvje­te živo­ta i rada gra­đe­vin­skih rad­ni­ka iz Bosne u Sloveniji

1 FRANAK = 1 GLAS

Politička umjet­nič­ka inter­ven­ci­ja koja se foku­si­ra na polo­žaj ile­ga­li­zi­ra­nih oso­ba u Švicarskoj 

Samo za Austrijance

U foku­su pro­jek­ta su latent­ne pre­dra­su­de i dis­kri­mi­na­ci­ja pre­ma stra­nim rad­ni­ci­ma i rad­ni­ca­ma u Austriji

Distributivna pravda

Projekt se bavi pita­njem pra­ved­ne ras­po­dje­le doba­ra u druš­tvu i pro­pi­tu­je osje­ćaj osob­nog udje­la u tome 

Nama: 1908 zaposlenika, 15 robnih kuća

Centralna tema rada je netran­s­pa­rent­na pre­tvor­ba i pos­lje­dič­na sud­bi­na rad­ni­ca i radnika