Novosti

“MI: GLASOVI” samostalna izložba u Modernoj galeriji u Podgorici

Izložba stva­ra jedins­tve­ni ambi­jent od dije­lo­va pret­hod­nih rado­va umjet­ni­ce s foku­som na važ­nost pre­uzi­ma­nja druš­tve­ne odgovornosti

Fotografija informativne table ženskog političkog logora u Etnografskom muzeju

Nakon što je geril­ski pos­ta­vi­la infor­ma­tiv­nu tablu na Golom oto­ku umjet­ni­ca izla­že foto­gra­fi­ju s ciljem uvo­đe­nja mar­gi­na­li­zi­ra­ne teme žen­skog povi­jes­nog stra­da­nja u institucije

„Destigmatizacija“ u Likovnom salonu u Celju

Predsavljena su dva dije­la pro­jek­ta nas­ta­li u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče s foku­som na druš­tve­nu dis­kri­mi­na­ci­ju oso­ba koje bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

„Zatvorena zbilja – embrio“ u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Projekt iz 1999. godi­ne u kojoj igrači_ce na Internetu kre­ira­ju vir­tu­al­ne embrije

 „index.žene“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt pru­ža svje­do­čans­tvo o nači­nu na koji žene per­ci­pi­ra­ju svoj polo­žaj u druš­tvu odgo­va­ra­ju­ći na pita­nje “Kako se osjećam?”

„Oblici života u suvremenoj Europi“ u Galeriji P74 u Ljubljani

Indeksacija dis­kri­mi­ni­ra­ju­ćeg odno­sa pre­ma stra­nim radnicima/radnicama i manjin­skim iden­ti­te­ti­ma u Europi.

„Destigmatizacija“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt nas­tao u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma koji bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

“Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete” u Manili

Samostalna izlož­ba u Muzeju Vargas u Manili nagla­sak stav­lja na moguć­nos­ti izri­ca­nja tra­ume u jezi­ku i tra­že­nju povez­ni­ca u zabo­rav­lje­nim žen­skim povijestima