Izložbe

MI: GLASOVI

Izložba koris­te­ći dije­lo­ve već pos­to­je­ćih rado­va umjet­ni­ce stva­ra jedins­tve­ni ambi­jent s foku­som na važ­nost pre­uzi­ma­nja osob­ne odgo­vor­nos­ti pre­ma lju­di­ma koji nas okru­žu­ju, kao i pre­ma druš­tvu u kojem živimo

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

„Zatvorena zbilja – embrio“ u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Projekt iz 1999. godi­ne u kojoj igrači_ce na Internetu kre­ira­ju vir­tu­al­ne embrije

ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe

Izloženo na 12. izlož­bi HT nagra­da za suvre­me­nu umjet­nost, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti, Zagreb

ISTE – za prihvaćanje različitosti

Rad je izla­gan u pre­ko 10 zema­lja s iden­tič­nim pro­ble­mom ste­re­oti­pi­za­ci­je manjin­skih identiteta 

Improvizirani događaji

Skupna umjet­nič­ka prak­sa nas­ta­la na sje­ci­štu pros­to­ra, pokre­ta i zvuč­ne arti­ku­la­ci­je, MSU Zagreb

„Destigmatizacija“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu

Projekt nas­tao u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče bavi se pro­ble­mom dis­kri­mi­na­ci­je i pre­dra­su­da pre­ma lju­di­ma koji bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

Vrapčanski jastuci

Izložba u gale­ri­ji Forum u Zagrebu 2015. godi­ne pro­ble­ma­ti­zi­ra stig­ma­ti­za­ci­ju dušev­nih bolesnika

Osvajanje i konstruiranje zajedničkog

Izložba istra­žu­je samo­or­ga­ni­zi­ra­nje zajed­ni­ca na rub­nim dje­lo­vi­ma Mexico Cityja, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti, MX

Početnica zajedničkog djelovanja

“Početnica” je modu­lar­na pre­no­si­va ins­ta­la­ci­ja koja ima za cilj edu­ka­ci­ju i pro­na­la­že­nja među­pros­to­ra dje­lo­va­nja unu­tar sus­ta­va, isto­vre­me­no ga tran­sfor­mi­ra­ju­ći raz­li­či­tim alatima

Otkloni svakodnevice

Projekt istra­žu­je kre­ativ­ne stra­te­gi­je i obli­ke samo­or­ga­ni­za­ci­je sta­nov­ni­ka naj­ve­će zgra­de u Hrvatskoj — Mamutice, izgra­đe­ne 1974. u Zagrebu