“MI: GLASOVI” samostalna izložba u Modernoj galeriji u Podgorici

Izložba stva­ra jedins­tve­ni ambi­jent od dije­lo­va pret­hod­nih rado­va umjet­ni­ce s foku­som na važ­nost pre­uzi­ma­nja druš­tve­ne odgovornosti

MI: GLASOVI

Izložba koris­te­ći dije­lo­ve već pos­to­je­ćih rado­va umjet­ni­ce stva­ra jedins­tve­ni ambi­jent s foku­som na važ­nost pre­uzi­ma­nja osob­ne odgo­vor­nos­ti pre­ma lju­di­ma koji nas okru­žu­ju, kao i pre­ma druš­tvu u kojem živimo

Promišljati obnavljajući

Razgovor izme­đu Ance Mihuleț  i Andreje Kulunčić povo­dom samos­tal­ne izlož­be u Modernoj gale­ri­ji u Podgorici

Učimo napraviti mjesta svima

Rad nas­tao u surad­nji s indo­ne­zij­skim rad­ni­ci­ma zapos­le­ni­ma na obno­vi Umjetničkog pavi­ljo­na u Zagrebu otva­ra dija­log o suži­vo­tu i zajed­nič­koj budućnosti.

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete

Izložba pro­jek­ta, do sada pos­tav­lje­na u Povijesnom muze­ju u Puli, u MMSU u Rijeci i Vargas muze­ju u Manili, tema­ti­zi­ra žen­sko stra­da­nje u poli­tič­kom logo­ru na Golom oto­ku i Sv. Grguru

Fotografija informativne table ženskog političkog logora u Etnografskom muzeju

Nakon što je geril­ski pos­ta­vi­la infor­ma­tiv­nu tablu na Golom oto­ku umjet­ni­ca izla­že foto­gra­fi­ju s ciljem uvo­đe­nja mar­gi­na­li­zi­ra­ne teme žen­skog povi­jes­nog stra­da­nja u institucije

„Destigmatizacija“ u Likovnom salonu u Celju

Predsavljena su dva dije­la pro­jek­ta nas­ta­li u psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci Vrapče s foku­som na druš­tve­nu dis­kri­mi­na­ci­ju oso­ba koje bolu­ju od dušev­nih boles­ti i poremećaja

„Zatvorena zbilja – embrio“ u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Projekt iz 1999. godi­ne u kojoj igrači_ce na Internetu kre­ira­ju vir­tu­al­ne embrije

Vi ste Partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete*

Site-spe­ci­fic pro­jekt na loka­li­te­ti­ma žen­skog poli­tič­kog zatvo­ra Goli otok i Sveti Grgur, 2019. — 2022.

ISTE – za prihvaćanje različitosti

ISTE upo­zo­ra­va­ju na pri­sut­nost dis­kri­mi­na­ci­je u hrvat­skom druš­tvu te osvje­šta­va­ju važ­nost pri­hva­ća­nja različitosti.

ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe

Izloženo na 12. izlož­bi HT nagra­da za suvre­me­nu umjet­nost, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti, Zagreb

Andreja Kulunčić: Umjetnost može osmisliti alate za promjenu

Intervju Nade Beroš objav­ljen na por­ta­lu NOVOSTI